در حال بارگزاری

کلیدهای هوشمند :

کلید هوشمند یکی از فناوري های ست که باعث تحول چشمگیري در تاسیسات ساختمان گردیده است. نسل جدید کلیدهای هوشمند درانواع مختلف و دارای قابلیتهای متفاوت می باشند. با استفاده از این کلیدها میتوان کلیه بخشهای یک ساختمان همانند روشنایی ، پرده برقی ، تهویه مطبوع و … راکنترل و مانیتور نمود.

کنترل ازطریق تبلت وموبایل و کنترل از خارج محیط واحد اداری :

یکی از قابلیتهای بسیار مهم واحد اداري هوشمند، قابلیت کنترل و نظارت بر بخشهاي مختلف واحد از طریق موبایل و اینترنت در داخل و خارج ازواحد اداری میباشد . بدین ترتیب فرد قادرخواهد بود ازطریق بستر اینترنت فرمان روشن وخاموش شدن وکنترل کامل تجهیزات مختلف واحد اداری را صادر نماید.

سناریوهای کاربردی :

جهت کنترل داخل واحدهای اداری، شرکت زوریل طرح های زیر را با توجه به شرایط پروژه پیشنهاد می دهد:

 

طرح شماره ی یک:

این طرح بر پایه محصولات زوریل می باشد که در آن سیستم گرمایش و سرمایش (فن کویل، گرمایش از کف و )… و سیستم روشنایی اتاق های اداری با استفاده از تکنولوژی هوشمند کنترل می شوند.

توضیح طرح سیستم کنترلی

کنترل دمای هر اتاق بصورت مجزا مطابق برنامه ی زمانی، تشخیص حضور و موقعیت پنجره ها

تغییر اتوماتیک طبق درخواست مطابق با برنامه اولیه

خاموش- روشن شدن چراغ های روشنایی مطابق با حضور افراد

خاموش- روشن شدن چراغ های روشنایی مطابق با میزان روشنایی اتاق

کنترل ثابت روشنایی

کنترل و مانیتورینگ شرایط تهویه مطبوع اتاق بصورت منطقه ای و مرکزی

 

طرح سیستم کنترلی

کنترل دمای هر اتاق بصورت مجزا و تغییر اتوماتیک طبق درخواست مطابق با برنامه اولیه به میزان  ۲۰ درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

کنترل دمای هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و تشخیص حضور به میزان ۲۰ درصد مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

کنترل روشنایی هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و تشخیص حضور و میزان روشنایی اتاق به میزان ۴۵ درصد در مصرف انرژی روشنایی صرفه جویی می کند.

کلید هوشمند زوریل

طرح شماره ی دو:

این طرح بر پایه محصولات زوریل می باشد که در آن سیستم گرمایش و سرمایش (فن کویل، گرمایش از کف و….) و سیستم روشنایی و پرده اتاق های اداری با استفاده از تکنولوژی هوشمند کنترل می شوند.

طرح سیستم کنترلی

کنترل دمای هر اتاق بصورت مجزا مطابق برنامه ی زمانی، تشخیص حضور و موقعیت پنجره ها

تغییر اتوماتیک طبق درخواست مطابق با برنامه اولیه

خاموش- روشن شدن چراغ های روشنایی مطابق با حضور افراد

خاموش- روشن شدن چراغ های روشنایی مطابق با میزان روشنایی اتاق

کنترل ثابت روشنایی

کنترل و مانیتورینگ شرایط تهویه مطبوع اتاق بصورت منطقه ای و مرکزی

کنترل اتوماتیک/ دستی پرده

کنترل پرده مطابق با برنامه زمانی

کنترل پرده به منظور محافظت در برابر شرایط جوی

کنترل سایه بان نما

کنترل مطابق با جهت تابش خورشی

 

 

مزیت های طرح سیستم کنترلی

کنترل دمای هر اتاق بصورت مجزا و تغییر اتوماتیک طبق درخواست مطابق با برنامه اولیه به میزان ۲۰ درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

کنترل دمای هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و تشخیص حضور، به میزان ۲۰ درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

کنترل روشنایی هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و تشخیص حضور و میزان روشنایی  اتاق به میزان ۴۵ درصد در مصرف انرژی روشنایی صرفه جویی می کند.

کنترل پرده هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و میزان روشنایی اتاق، به میزان ۳۰ درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

طرح شماره ی سه:

این طرح بر پایه محصولات زوریل می باشد که در آن سیستم گرمایش و سرمایش (فن کویل، گرمایش از کف و …)  و سیستم روشنایی و پرده اتاق های اداری همراه با کنترل مرکزی (تاچ پنل) با استفاده از تکنولوژی هوشمند کنترل می شوند.

توضیح طرح سیستم کنترلی

کنترل دمای هر اتاق بصورت مجزا مطابق برنامه ی زمانی، تشخیص حضور و موقعیت پنجره ها

تغییر اتوماتیک طبق درخواست مطابق با برنامه اولیه

خاموش- روشن شدن چراغ های روشنایی مطابق با حضور افراد

خاموش- روشن شدن چراغ های روشنایی مطابق با میزان روشنایی اتاق

کنترل ثابت روشنایی

کنترل و مانیتورینگ شرایط تهویه مطبوع بصورت مرکزی و منطقه ای

بهره وری انرژی در سیستم سرمایش و گرمایش

هشدار از راه دور

کنترل اتوماتیک/دستی پرده

کنترل پرده مطابق با برنامه زمانی

کنترل پرده به منظور محافظت در برابر شرایط جوی

کنترل سایه بان نما

کنترل مطابق با جهت تابش خورشید

کنترل به صورت مرکزی از طریق تاچ پنل علاوه بر کنترل محلی

مزیت های طرح سیستم کنترلی

کنترل دمای هر اتاق بصورت مجزا و تغییر اتوماتیک طبق درخواست مطابق با برنامه درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

کنترل دمای هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و تشخیص حضور، به میزان ۲۰ درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

کنترل روشنایی هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و تشخیص حضور و میزان روشنایی اتاق ، به میزان ۴۵ درصد در مصرف انرژی روشنایی صرفه جویی می کند.

کنترل پرده هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و میزان روشنایی اتاق، به میزان ۳۰ درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

کلید هوشمند زوریل

طرح شماره ی چهار:

این طرح بر پایه محصولات زوریل می باشد که در آن سیستم گرمایش و سرمایش (فن کویل، گرمایش از کف و )… و سیستم روشنایی و پرده اتاق های اداری با استفاده از تکنولوژی هوشمند کنترل می شوند.

 توضیح طرح سیستم کنترلی

کنترل دمای هر اتاق بصورت مجزا مطابق برنامه ی زمانی، تشخیص حضور و موقعیت پنجره ها

تغییر اتوماتیک طبق درخواست مطابق با برنامه اولیه

خاموش- روشن شدن چراغ های روشنایی مطابق با حضور افراد

خاموش- روشن شدن چراغ های روشنایی مطابق با میزان روشنایی اتاق

کنترل ثابت روشنایی

کنترل و مانیتورینگ شرایط تهویه مطبوع بصورت مرکزی و منطقه ای

بهره وری انرژی در سیستم سرمایش و گرمایش

هشدار از راه دور

کنترل اتوماتیک/دستی پرده

کنترل پرده مطابق با برنامه زمانی

کنترل پرده به منظور محافظت در برابر شرایط جوی

کنترل سایه بان نما

کنترل مطابق با جهت تابش خورشید

کنترل به صورت مرکزی از طریق تاچ پنل علاوه بر کنترل محلی

مزیت های طرح سیستم کنترلی

کنترل دمای هر اتاق بصورت مجزا و تغییر اتوماتیک طبق درخواست مطابق با برنامه درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

کنترل دمای هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و تشخیص حضور  به میزان ۲۰ درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

کنترل روشنایی هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و تشخیص حضور و میزان روشنایی اتاق ، به میزان ۴۵ درصد در مصرف انرژی روشنایی صرفه جویی می کند.

کنترل پرده هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و میزان روشنایی اتاق، به میزان ۳۰ درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.


کنترل روشنایی و تهویه مطبوع مشاعات ساختمانهای اداری :

با توجه به نیاز روشنايي در هنگام حضور در اين فضا از حسگرهاي حركتي ( IN DOOR ) استفاده میشود، تا با حضور فرد، روشنايي مورد نیاز دقیقا در محل تردد تأمین گرديده و به محض ترك محل علاوه بر ايجاد آسايش و ، مسیرهای روشنايي از مدار خارج شوند كه با به كارگیري از اين روش مقدار قابل ملاحظه اي در مصرف انرژي ، راحتي براي كاربر، بالا رفتن عمر تجهیزات و چراغ ها الکتریکی صرفه جويي خواهد شد .

در مورد کنترل مرکزی خطوط روشنایی و کنترل تهویه مطبوع مشاعات در اتاق های مدیریت یا اتاق کنترل ساختمانهای اداری استفاده از پنل های لمسی پیشنهاد می گردد.

از مزایای پیاده سازی این سیستم در ساختمان آن است که در هر شرایطی که منطق کنترل تغییر کند، می توان بدون کوچکترین تغییر فیزیکی ( برای مثال تغییر در سیم کشی و … ) و صرفا با اعمال تغییرات در برنامه ریزی و یا اصولا برنامه ریزی مجدد تجهیزات کنترلی منطق ، جدید را پیاده سازی کرد .

 منطق كنترل روشنايي تركیبي است از:

پارامتر زمان

پارامتر حضور

براساس شدت روشنایی محیط

لازم به يادآوري است با استفاده از سیستم هاي رايج (سنتي) امكان كنترل روشنايي تنها با پارامترهاي خاموش و يا روشن در مسیرهاي روشنايي تفكیك شده، قابل دسترسي مي باشد . كه همواره مشكلاتي را دربرخواهد داشت . كه اين مهم شامل ، نیاز حضور شخصي مسئول براي خاموش و يا روشن نمودن سیستم روشنايي فرآيندهايي همچون عدم خاموش و يا روشن بودن چراغ ها در زمان مناسب و عدم امكان كنترل و ايجاد روشنايي مورد نیاز در محیط ميباشد، كه باعث اتلاف بیهوده انرژي و كم شدن عمر چراغ ها مي گردد. كه با به كارگیري سیستم كنترل هوشمند، اين امكان به كاربر داده خواهد شد از بروز اين مشكلات جلوگیري نموده و امكان كنترل منطقي روشنايي را دراختیار داشته باشد.

 قابلیت كنترل سیستم روشنايي براساس زمانبندي :

با استفاده از اين راهكار اين امكان به كاربر داده خواهد شد تا با بكارگیري از يك جدول زمانبندي شده،  كلیه مسیرهاي تفكیك شده روشنايي ، بسته به نیاز كاربر در ساعت تعريف شده ، روشن و يا خاموش گردد.

 قابلیت كنترل سیستم روشنايي براساس حضور افراد:

با استفاده از اين راهكار اين امكان به كاربر داده خواهد شد تا در ساعات پاياني شب ، با توجه به عدم نیاز به روشن بودن چراغهاي اصلي در هنگام حضور تردد اشخاص ، مسیر روشنايي كه از پیش مشخص گردیده، در هنگام حضور فرد روشن و بعد از ترك محل خاموش گردد و در طول روز ، در فضا هايي که شخص حضور ندارد، چراغ هاي مربوطه خاموش باشد.

قابلیت كنترل سیستم روشنايي براساس شدت نور محیط :

منطق کنترل هوشمند روشنایی براساس شدت نور مورد نیاز و مناسب هر فضا تعریف می شود نه براساس تعدد و تنوع وسیله های روشنایی و این همان عامل اصلی کاهش انرژی مصرفی در ساختمان های هوشمند می باشد .

سیستم کنترل روشنايي لابي هاي آسانسور و را ه پله ها:

راهروهای تردد و لابي آسانسور ها بر اساس منطق کنترل زمانبندی و استفاده از سنسورهای مخصوص این فضا با توجه به در نظر گرفتن مسیرهای روشنائی مجزا در فضاهای منطقه بندي شده است.

راه پله ها ،استفاده از سنسورهاي حرفه اي كه در زمان هاي كم تردد يا ساعات تعطیلی مجتمع اداری تنها بخشي از روشنائی با حضور افراد فعال خواهد گردید. لازم به ذکر است كه منطق کنترلی زمان بندي در این فضا ها نیز همچنان اعمال خواهد شد.

 پاركینگ :

بر اساس منطق کنترل زمان بندي و حسگرهاي حرفه ای حضور با توجه به در نظر گرفتن مسیرهای جداگانه نرمال و اضطراری در فضاهای منطقه بندي شده کنترل می گردد .

سرویس های بهداشتی :

در سرویس های بهداشتی از سنسورهای حرکتی استفاده می گردد که در سقف تعبیه می گردد .

 

ادامه این مطلب را در خانه هوشمند زوریل بخوانید…