در حال بارگزاری

وبلاگ

بلاگ جدولی

شهر هوشمند چیست؟

شهر هوشمند شهر هوشمند چارچوبی است که عمدتاً از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای توسعه، گسترش و ترویج شیوه‌های توسعه پایدار و با هدف رفع چالش‌های رو به...

پروتکل ها ( بخش ۱ )| هر آنچه که باید از پروتکل ها بدانیم | خانه هوشمند زوریل |

ﭼﮑﯿﺪه  ﻣﻔﻬﻮم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( BMS ) رﯾﺸﻪ در اواﯾﻞ دﻫﻪ ۸۰ دارد . ﻣﺼﺮف روز اﻓﺰون اﻧﺮژي، ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و...

کلید هوشمند با زوریل |

کلیدهای هوشمند : کلید هوشمند یکی از فناوري های ست که باعث تحول چشمگیري در تاسیسات ساختمان گردیده است. نسل جدید کلیدهای هوشمند درانواع مختلف و دارای قابلیتهای متفاوت...