کلید های فشاری هوشمند زوریل

متفاوت ،متنوع و چشمگیر

از دنیای مدرن عقب نمانید که کلیدهای مکانیکی هم هوشمند شدند . از این به بعد می توانید با کلید های فشاری هوشند زوریل روشنایی خانه ی خود را به صورت محلی تنها با یک فشار یا از راه دور با اپلیکیشن موبایل کنترل کنید. خانه هوشمند ایرانی زوریل متکی به پروتکل مدباس (MODBUS) و با قابلیت WIRE-FI قطعات ، سهولت و سرعت عمل اجرای پروژه هوشمند سازی را تا حد ممکن افزایش داده است.