مدرسه هوشمند

مدرسه هوشمند چیست؟ این هوشمندسازی چه تجهیزات و مزایایی دارد؟

, ,
مدرسه هوشمند نوآوری جدید در آموزش مدرسه هوشمند از دیگر پیشرفت های جامعه امروزی در زمینه تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است که بستری مناسب جهت تعیلم و تربیت دانش آموزان فراهم می کند. به کمک هوشمندسازی مدارس، می توان مدرسه را که یکی از…