تصویری از اتاقی در خوابگاه هوشمند را نشان می دهد.

خوابگاه هوشمند چیست؟ هوشمند سازی خوابگاه چه مزیت هایی دارد؟

,
خوابگاه هوشمند راهکاری نوین جهت تسهیل مدیریت خوابگاه خوابگاه هوشمند، تکنولوژی مدرنی جهت بهبود و تسهیل روند مدیریت خوابگاه است. در خوابگاه های معمولی کنترل و نظارت خوابگاه و افراد ساکن در آن، فرآیند پیچیده و زمان بری دارد. در همین راستا برای تسهیل این ف…