BeforeAfter

کلید های لمسی هوشمند زوریل

نسل جدید کلید های کنترل روشنایی

یکی از ابتدایی ترین شاخصه های یک خانه ی هوشمند کلید های لمسی و کنترل روشنایی به صورت هوشمند است . از این به بعد می توانید با کلید های لمسی هوشند زوریل روشنایی خانه ی خود را به صورت محلی تنها با یک لمس یا از راه دور با اپلیکیشن موبایل کنترل کنید. خانه هوشمند ایرانی زوریل متکی به پروتکل مدباس (MODBUS) و با قابلیت WIRE-FI قطعات ، سهولت و سرعت عمل اجرای پروژه هوشمند سازی را تا حد ممکن افزایش داده است.