کلید هوشمند 8 پل مدل 8G.DLP-AL

کلید های مکانیکی هوشمند زوریل با سنسور حرکتی و بدون رله جزو خاص ترین کلید های روشنایی هستند