در حال بارگزاری
شهریور ۱۳۹۸

پروتکل ها ( بخش ۱ )| هر آنچه که باید از پروتکل ها بدانیم | خانه هوشمند زوریل |

ﭼﮑﯿﺪه  ﻣﻔﻬﻮم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( BMS ) رﯾﺸﻪ در اواﯾﻞ دﻫﻪ ۸۰ دارد . ﻣﺼﺮف روز اﻓﺰون اﻧﺮژي، ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و...

سیستم مدیریت ساختمان یا BMS | هر آنچه در مورد مدیریت ساختمان باید بدانیم | خانه هوشمند زوریل

۱- سیستم مدیریت ساختمان یاBMS( Building Management System )   سیستم مدیریت ساختمان یک سامانهٔ مبتنی بر رایانه است که برای کنترل و گه گاهی با عنوان سیستم اتوماسیون...