پروتکل و انواع آن

پروتکل ها و انواع آن ( بخش 2) | خانه هوشمند زوریل |

پروتکل ها و انواع آن را در این مقاله میخوانیم( بخش2 ) 1- پروتکل MODBUS یک پروتکل ارتباطی سریال می‌باشد که در سال 1979 توسط شرکت مودیکن برای استفاده در کنترل کننده‌های منطقی قابل برنامه‌ریزی (PLC) منتشر شد.ساختاری ساده و قوی دارد و از آن …
پروتکل و هوشمند سازی

پروتکل ها ( بخش 1 )| هر آنچه که باید از پروتکل ها بدانیم | خانه هوشمند زوریل |

ﭼﮑﯿﺪه  ﻣﻔﻬﻮم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( BMS ) رﯾﺸﻪ در اواﯾﻞ دﻫﻪ 80 دارد . ﻣﺼﺮف روز اﻓﺰون اﻧﺮژي، ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺮژي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎﯾی ﺑﺮاي ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎد…