راه حل های سیستم کنترل تردد هوشمند

سیستم های کنترل تردد در خانه هوشمند زوریل می توان به چند دسته تقسیم نمود . کنترل تردد انسان و کنترل تردد خودرو ها دو دسته اصلی می باشد . کنترل تردد انسان : در این بخش می توان از ورود های تک مرحله مانند رمز ، کارت و یا اثر انگشت استف…