مطالب توسط مصطفی خواست خدایی

,

مونتاژ برد smd و مونتاژ برد Dip توسط دپارتمان مونتاژ برد الکترونیکی تیم ایلیا راژمان

مونتاژ برد SMD و حتی مونتاژ برد DIP نیاز به متخصص دارد مونتاژ برد Smd و مونتاژ برد DIP همانند همه فعالیت های حوزه مهندسی و فنی نیاز به تخصص دارد و این فرآیند امروزه یک نیاز غیر قابل انکار برای شرکت های الکترونیک و کامپیوتر و در مرحله دوم برای تمام شرکت های فعال […]