پروتکل ها و انواع آن ( بخش 2) | خانه هوشمند زوریل |

پروتکل و انواع آن

پروتکل ها و انواع آن را در این مقاله میخوانیم( بخش2 )

1- پروتکل MODBUS

یک پروتکل ارتباطی سریال می‌باشد که در سال 1979 توسط شرکت مودیکن برای استفاده در کنترل کننده‌های منطقی قابل برنامه‌ریزی (PLC) منتشر شد.ساختاری ساده و قوی دارد و از آن زمان تا کنون به یکی از پروتکل‌های استاندارد در صنعت بدل گشته است.در حال حاضر یکی از رایج‌ترین پروتکل‌ها در اتصال دستگاه‌های الکترونیک صنعتی است.دلایلی که پروتکل MODBUS در محیط‌های صنعتی کاربرد فراوانی دارد عبارتند از :

 •  جهت کاربردهای صنعتی توسعه و گسترش یافته‌است.
 • به صورت رایگان منتشر شده‌است.
 •  گسترش پذیری و نگهداری ساده ای دارد.

MODBUS جهت برقراری ارتباط بین بسیاری (حدود 240) دستگاه‌های متصل به یک شبکه استفاده می‌شود، به عنوان مثال این پروتکل جهت اتصال وضعیت دما و رطوبت به یک کامپیوتر قابل استفاده است. MODBUS اغلب جهت ارتباط کامپیوتر ناظر با RTU‌ ها در سیستم‌های اسکادا استفاده می‌شود.توسعه و بروز رسانی MODBUS را سازمان مدیریت MODBUS انجام می‌دهد.این سازمان از کاربران مستقل و تأمین کنندگان دستگاه‌های سازگار با پروتکل MODBUS تشکیل شده‌است.

 

پروتکل و انواع آن با modbus

نگارش های پروتکل مدباس

Modbus RTU متداول ترین نگارش Modbus است. انتقال داده در این روش به صورت باینری فشرده صورت می گیرد.

Modbus ASCII   از کاراکترهای ASCII جهت انتقال داده استفاده می کند.

Modbus/TCP از استاندارد TCP/IP برای انتقال داده با سرعت بالاتر مورد استفاده قرار می گیرد.

ModBus Plus که بصورت Token Pass و با سرعت بالا طراحی شده است و یک باس انحصاری است.

 

2- KNX

یک استاندارد بین المللی کنترل ساختمان است ( ISO/IEC 14543 ) که با استفاده از تکنولوژی اطلاعات ، تجهیزات مختلف از قبیل سنسورها ، عملگرها ، کنترلرها و ترمینال ها را به یکدیگر متصل می کند و از واسطه های شبکه ای مختلف ، همچون زوج به هم تابیده ( TP ) ، خط قدرت ( PL ) و راه حل وایرلس که فرکانس رادیویی KNX-RF نامیده می شود ، پشتیبانی می کند. این پروتکل در نتیجه ادغام سه تکنولوژی اروپایی BatiBUS ، EIB و  EHS  برای کنترل ساختمان و خانه به وجود آمده است.

ﻣﺰاﯾﺎ

 • ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺎز (ﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰاتBMS )
 • ﻋﻤﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اش در رﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد
 • ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 •  اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ( اﻣﮑﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺒﮑﻪ از ﮐﻨﺎر ﮐﺎﺑﻞ ﻗﺪرت وﺟﻮد دارد )
 • ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 • اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻻ در اﺳﺘﻔﺎده ( ﻓﻘﻂ 29V برق در ﻣﺤﻞ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ وﺟﻮد دارد  )
 • ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﭘﺬﯾﺮي ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺰ ﮔﺬاري ﻧﺪارد ﭼﻮن از ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺠﺰا و ﺷﯿﻠﺪ دار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 • ﻫﺮ ﺳﻨﺴﻮر ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﭘﺮﺳﺴﻮر دارد ( ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﻪ ﺟﺎي دﯾﮕﺮي )
 •   اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮐﻨﺘﺮل رﻃﻮﺑﺖ، ﻣﺼﺮف ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﮐﻠﯿﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ

 

پروتکل و انواع آن knx

 

3- X-10

ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ در اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﭘﺮوﺗﮑﻞX-10  

ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ دوﺑﺎره و اﺿﺎﻓﯽ، و ﯾﺎ دﺳﺘﮑﺎري در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮق ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ واﺳﻄﻪ اي ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺰل ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ، وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اش ﺧﺎﻣﻮش ﯾﺎ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎ :  

 • ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎزﮔﺎري و ﻫﻤﮑﺎري در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎري
 • ریموت های X10 با پروتکل RF فعال می باشد.

ﻣﻌﺎﯾﺐ :

 • ماکزیمم وسیله ای که با X-10 قابل کنترل است 256 عدد میباشد.
 •  ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭼﻮن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و رادﯾﻮ ﻧﻮﯾﺰ ﮔﺬار اﺳﺖ و از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دارﻧﺪ ﻧﻮﯾﺰ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد است.

 

 

4-  Lon Works( Local Operating Networks )

 

ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺎز اﺳﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ Lon Talk  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

پروتکل و انواع آن با زوریل

ﻣﺰاﯾﺎ:

 •   اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ISO-14908  اﺳﺖ.
 •  ﻧﺼﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ؛
 •  درﺟﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﮑﺎري را دارد؛
 • ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ( البته در مقایسه با X-10 گرانتر است )
 • آزادي در اﻧﺘﺨﺎب واﺳﻂ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط
 • اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ، ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري،  infrared ،coaxial اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪ در ﻻﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

 

 5-  ZigBee 

اﺳﺘﺎﻧﺪاردي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ و ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ BACnet اﺳﺖ . ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ دو ﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺰل ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﻨﻈﯿﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ و…  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

پروتکل و انواع آن zigbee

 

ZigBee

 مشخصه دسته ایی از پروتکلهای ارتباط سطح بالا است که از فرستنده و گیرنده های دیجیتال کم مصرف مبتنی بر استاندارد IEEE802 برای شبکه های شخصی بیسیم با نرخ ارسال داده پایین استفاده میشود . ZigBee به منظور تعریف یک تکنولوژی سادهتر و ارزانتر از بلوتوث برای شبکه های شخصی بیسیم بوجود آمده است. به کمک ZigBee میتوان بیش از64000 وسیله را بطور بیسیم از طریق شبکه به هم وصل نمود.

 

 

تکنولوژی ZigBee

بسیارکم هزینه، کم مصرف و دارای شبکه های بیسیم مش استاندارد است. هزینه کم اجلزه می دهد تا این فناوری به طور گسترده ای در کنترل بیسیم و برنامه های کاربردی نظارت مورد استفاده قرار گیرد.  ZigBee
مصرف کم هنگام استفاده اجازه میدهد تا کارکرد طولانی تر با باتری های کوچکتر میسر باشد. شبکه های مش، قابلیت اطمینان بالا و محدوده گسترده تری را فراهم می کند . تراشه ZigBee معمولا به طور یکپارچه (میکروکنترلرهایی با حافظه بین 60 تا 256 کیاوبایت ) به فروش میرسد.

کاربرد ZigBee در باند رادیویی صنعتی، علمی و پزشکی 868 مگاهرتز در اروپا ، 915 مگاهرتز در ایالات متحده آمریکا و استرالیا و 2.4 گیگاهرتز در بسیاری از کشورها در سراسر جهان است.

نرخ انتقال اطلاعات از 20 تا 900 کیلوبیت بر ثانیه متفاوت است. لایه شبکه ZigBee بومی از هر دو توپولوژی ستاره و درخت پشتیبانی میکند. در توپولوژی ستاره، هماهنگ کننده باید واقع در گره مرکزی باشد. از آنجا کهZigBee  میتواند در 30 هزارم ثانیه یا کمتر از حالت خواب به حالت فعال برسد، زمان تاخیر را میتوان پایینتر و سرعت پاسخگویی دستگاه را میتوان سریعتر (به ویژه در مقایسه با بلوتوث) دانست، که به طور معمول حدود سه ثانیه است.

از آنجا که گره ZigBee میتواند در حالت خواب قرار گیرد، مصرف برق به طور متوسط کم شده و در نتیجه باعث میشود عمر باتری طولانیتر گردد.

پروتکل و انواع آن در زوریلzigbee

بخشهای مختلف پروتکل ZigBee

در شبکه های ZigBee سه نوع ابزار می توان یافت : هماهنگ کننده ها ( Coordinatoor ) ، مسیر یاب ها ( Routers ) و دستگاه های پایانه ای ( Terminal devices ). هماهنگ کننده ها بر آرایش و امنیت شبکه نظارت میکنند. مسیریابها برد شبکه را گسترش میدهند و دستگاههای پایانه ای، عملکردهای حسی یا کنترلی خاص را بر عهده دارند. با این حال اغلب این ابزارها میتوانند بیش از یک کارایی داشته باشند مثلا یک دستگاه میتواند در عین حال که تجهیزات روشنایی را کنترل میکند برای پیامهایی که از سایر قسمتهای شبکه میآید به عنوان مسیر یاب عمل کند.

پروتکل و انواع آن zigbee

 ﻣﺰاﯾﺎ :

 •   اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ IEEE 802.15.4 است.
 • اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﺮﻧﻮع دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ، از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ
 • ﺑﺮد ﮐﻢ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ، ﻣﺼﺮف ﮐﻢ ﺑﺮق و ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎده داده ﮐﻢ ( برد 10 تا 100 متر با توجه به قدرت فرستنده و ویژگیهای محیط )
 • ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﯿﺶ از  65635 وسیله در هر شبکه
 • اﻧﺘﻘﺎل داده ي ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺤﮑﻢ
 • کار در محدوده فرکانس 2،4 گیکا هرتز با سرعت انتقال 250 کیلو بایت بر ثانیه ( 915 مگاهرتز در آمریکا با سرعت 40 کیلوبیت بر ثانیه و 868 مگاهرتز در اروپا با سرعت 20 کیلوبیت بر ثانیه )
 • مکانیسمهای ذخیره انرژی برای کلاسهای مختلف دستگاهها را دربر میگیرد.
 • گزینه های انتقال داده متنوع

 

 

 

6- ( Building Automation Control network (BACnet

ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺎز ﺷﺒﮑﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ. ﭼﯿﺰي ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ را از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺤﺼﺎري اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺟﻬﺖ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ )

پروتکل و انواع آن در زوریل bacnet

  7- S-BUS

ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺴﺘﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﻧﺪارد

ﻣﻌﺎﯾﺐ:

 •  ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دارد ( واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آن )
 • عمر تجهیزات 300000 بار است ( یعنی عمر مفیدشان 10 برابر کمتر از KNX است).
 • ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺗﻨﻮع اش ﮐﻢ اﺳﺖ .

 

پروتکل و انواع آن در زوریل s-bus

 

 

Z-Wave -7   

ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﯿﺴﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮان و ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﮐﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

این تکنولوژی برای توانها و پهنای باند های کم طراحی شده است. برای استفاده در کاربردهایی مانند هوشمند سازی ساختمان (  Home Automation ) ارایه شد. Zensys) و Z-Wave  )

Z-Wave یک شبکه با کیفیت عالی را، به همراه قیمتی به مراتب اقتصادی تر از تکنولوژهای مشابه آن در اختیار کاربران می گذارد. که این امر با تمرکز برروی استفاده از پهنای باند کم و جایگزینی روشهای نرم افزاری با سخت افزارهای گران قیمت محقق می شود گفتنی است که در این تکنولوژی از هیچگونه سیم کشی برای انتقال سیگنالهای کنترلی استفاده نشده و این امر فقط به کمک سیگنالهای رادیویی صورت می پذیرد .

 

پروتکل و انواع آن در زوریل باz-wave

 

محدوده استفاده از Z-Wave

Z-Wave  عمدتا از تکنولوژی رادیویی برای Remote Control ها استفاده می نماید. تکنولوژی Z- Wave با مصرف انرژی کم، انتقال دوطرفه ، تکنولوژی شبکه Mesh و پشتیبانی از “باطری به باطری“ گزینه مناسبی برای سنسورها و دستگاه های کنترلی می باشد .

تکنولوژی شبکه  Mesh برای Z-Wave  می تواند دستورات را به صورت دو طرفه از یک وسیله به وسیله دیگری منتقل نماید درحالیکه ممکن است موانع و یا نقاط کور رادیویی در محل موجود باشد . شما می توانید به کمک Z-Wave  تمامی وسایل خود را حتی زمانی که در خانه نیستید تحت کنترل داشته باشید. و این امر از طریق یک گوشی موبایل هوشمند و با کمک اینترنت از هر نقطه از دنیا میسر خواهد بود.

به دلیل اینکه  Z-Wave  روی فرکانس مخصوص به خود کار می کند با هیچ یک از دیگر وسایل بی سیم مثل تلفن های بی سیم، روترها و مودم ها و … تداخل امواج نخواهد داشت .

از نکته قابل تأمل درخصوص Z-Wave  این است که بر روی کلیه سیستم های”با سیم“ خانه ها موجود قابل اجرا بوده و امکانات جدید موجود درخانه های نسل بعد را برای شما مهیا می سازد .

پروتکل و انواع آن z-wavw

ﻣﺰاﯾﺎ : 

 • اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﮐﻢ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ، اﻧﺘﻘﺎل دو ﻃﺮﻓﻪ،شبکه MESH دﻣﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 •   ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺮاي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 • ﭼﻮن اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ روي ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺧﺎص ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از وﺳﺎﯾﻞ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﺪارد

 

Z-Wave در برابر X10

سیگنالها را بر روی X10 دارای برتری می باشد. در حالیکه X10  در برخی کاربرد ها نسبت به Z- Wave  خطوط قدرت ارسال می نماید و یک مبدل رادیویی را به صورت انتخابی پیشنهاد می دهد، بسیار سریعتر از سیستم Z-Wave  کاملا  برپایه رادیویی استوار است .سیستم های  Wave تقریبا یک ثانیه زمان برای ارسال دستور نیاز X10 پاسخگو می باشند. سیستم های X10 درمقابلZ-Wave ارسال دستور و اعلام وصول را درزمانی حدود ثانیه 0.5 انجام می دهد، ضمنا   Z-Wave  اساسا امنیت بیشتری را نسبت به X10  ارائه می نماید. هر کنترلر یک کد 32 بیتی به عنوان home code دارد. وقتی این کنترلر برای یک شبکه استفاده می شود. این  home code به تمام وسایل و ادواتی که به این شبکه ملحق شوند اختصاص می یابد.

این قضیه را با X10 که دارای یا home code 16 بیتی است مقایسه نمایید. دستگاه های Z-Wave پیام های ارسالی از home code  های دیگر را دریافت می کنند اما عکس العملی به آن نشان نمی دهند. یک حمله کننده حرفه ای قطعا خواهد توانست یک پیام ساختگی ایجاد کند اما این امر هرگز اتفاقی رخ نخواهد .

 

 

  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ

در ﺟﺪول زیر ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ :

پروتکل و انواع آن در زوریل

 

از نظر سازگاری با محصولاتی که با پروتکل های فوق کارکرده سازگاری کامل داشته و حتی در آینده با تمامی برندها و پروتکل های دیگر ارتباط برقرار کرده که بتوان علاوه بر تنوع در انتخاب دیوایس ها محدودیت ها از بین رفته و تمامی سلیقه ها را تحت پوشش قرار داد.

زمان پیش بینی شده برای گرفتن استاندارد دیوایس های شرکت تقریبا 12 ماه پیش بینی شده است.

 

 ﻧﺘﯿﺠﻪ 

 

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ رود ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرﮔﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ، ﮐﻨﺘﺮل، اﺟﺮا و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺑﺎ ﻇﻬﻮر رﯾﺰ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻣﻊ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.

 

ادامه این بخش را در خانه هوشمند زوریل بخوانید ” پروتکل ها ( بخش ۱ )