افزایش قیمت سال 99

افزایش قیمت های خانه هوشمند زوریل سال 99

قابل توجه نمایندگان محترم قیمت ها جهت سال 99 افزایش یافته است . جهت دریافت لیست قیمت های جدید به پنل مراجعه کنید و یا از طریق تماس تلفنی قیمت های جدید را دریافت نمایید.…
پروتکل و انواع آن

پروتکل ها و انواع آن ( بخش 2) | خانه هوشمند زوریل |

پروتکل ها و انواع آن را در این مقاله میخوانیم( بخش2 ) 1- پروتکل MODBUS یک پروتکل ارتباطی سریال می‌باشد که در سال 1979 توسط شرکت مودیکن برای استفاده در کنترل کننده‌های منطقی قابل برنامه‌ریزی (PLC) منتشر شد.ساختاری ساده و قوی دارد و از آن …
پروتکل و هوشمند سازی

پروتکل ها ( بخش 1 )| هر آنچه که باید از پروتکل ها بدانیم | خانه هوشمند زوریل |

ﭼﮑﯿﺪه  ﻣﻔﻬﻮم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( BMS ) رﯾﺸﻪ در اواﯾﻞ دﻫﻪ 80 دارد . ﻣﺼﺮف روز اﻓﺰون اﻧﺮژي، ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺮژي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎﯾی ﺑﺮاي ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎد…

خانه هوشمند بیسیم یا سیمی ، کدام بهتر است ؟

در این مقاله می خواهیم راجب خانه هوشمند سیمی و بیسیم صحبت نماییم و ببینیم کدام انتخاب برای شما بهتر است .

راه حل های سیستم کنترل تردد هوشمند

سیستم های کنترل تردد در خانه هوشمند زوریل می توان به چند دسته تقسیم نمود . کنترل تردد انسان و کنترل تردد خودرو ها دو دسته اصلی می باشد . کنترل تردد انسان : در این بخش می توان از ورود های تک مرحله مانند رمز ، کارت و یا اثر انگشت استف…

پکج سه سنسوره کیفیت هوا، دود و حرکت به سبکی دیگر نگارش شود.

یکی دیگر از محصولات شرکت ، پکیج سه سنسور تشخیص کیفیت هوا، دود و حرکت می باشد. این پکیج یکی از پر استفاده ترین محصولات شرکت به دلیل کارایی، امنیت بالا و همچنین قادر ساختن سیستم به انجام سناریوهای مختلف می باشد.این محصول امکان دریافت وضعیت هوای داخل…