در حال بارگزاری
اتوماسیون های هوشمند

کشاورزی هوشمند | هوشمند سازی با خانه هوشمند زوریل |

مصرف بهینه آب آب‌ یكی‌ از بزرگترین‌ چالش‌های‌ قرن‌ حاضر است‌ كه‌ می‌تواند در آینده‌ بسیار نزدیك‌ سرمنشا بسیاری‌ از تحولات‌ جهان‌ قرار گیرد. در گذشته‌ مشكلات‌ و مسائل‌...