کاربردهای  BIM در مدیریت ساخت به شرح زیر می باشد :

تجسم طرح :

خلق مستندات پروژه در سیستم BIM امتیاز ویژه ­ای دارد و آن امکان تجسم پروژه در فضای سه بعدی است و این ماحصل عمده و محرک اصلی در طراحی با BIM است که تمامی کاربران را به استفاده از آن ترغیب می­کند. خلق دیجیتالی پروژه با ابزارهای جدید ما را در پیشبرد اهدافمان کمک می­کند امکان تداعی فضای خارجی و داخلی پروژه همانند بازی با کنسول  می­باشد به طوری­که شما با ایجاد یک گردش مجازی در فضای طراحی (walk through) تصاویر ملموسی از پروژه ایجاد نماید.

در آینده نه چندان دور کارفرمایان به معمارانی که با روش BIM طراحی می­کنند اعتماد بیشتری خواهند داشت چرا که می توانند در فضای واقعی و مسیرهای داخلی و خارجی پروژه حرکت نمایند و هیچ محدودیتی در ارائه فضای داخل و خارج پروژه ندارند.

 

تجزیه و تحلیل ساختمان :

با بررسی نوع تجزیه و تحلیل که پروژه به آن نیازمند است شما می توانید از مدل اطلاعاتی که ایجاد شده است به سهولت اطلاعات دقیق تر و مطمئن تری در اختیار بگیرید .

تجزیه و تحلیل ساختمان با بیم خود نیز به بررسی عوامل زیر می پردازد :

 

کاربردهای  BIM در مدیریت ساخت و زوریل

 

  • تجزیه و تحلیل مقادیر و متره

هدف از آنالیز مقادیر دسترسی آسان به فرآیند تهیه متره مصالح به کار رفته در مدل است. از آنجایی که این روش در مدلسازی اطلاعاتی BIM دقیق تر و آسانتر است و به کمک نرم افزارهای مدلسازی نیز امکان پذیر است, امکان بروز خطا بسیار کم بوده و می توان متره عناصر و متریال ها را با ارقام صحیح از خود مدل استخراج کرد و با ایجاد هرگونه تغییرات آن را به روز رسانی نمود.

 

  • تجزیه و تحلیل برنامه ریزی ها

آنالیز برنامه‌ریزی‌ها در BIM به معنای کمک مدل اطلاعاتی پروژه در استفاده از برنامه های زمانبندی پروژه و اولویت فعالیت‌های ساخت می باشد به این ترتیب با اطلاعاتی که از مدل و عناصر مدل سازی شده در پروژه در اختیارمان قرار می‌گیرد می‌توانیم جدول زمانبندی پروژه را با محوریت مدل تهیه کنیم. با ابزارهای موجود در این مرحله می توانیم حتی با دسترسی به دید سه‌بُعدی جدول زمانی پروژه را تنظیم و تدوین نماییم.

 

  • تجزیه و تحلیل بصری

با استفاده از ابزارهای بخش تصویرسازی از مدل اطلاعاتی درک درستی از مدل و نمونه نهایی هر عنصر قبل از ساخت در یک نمونه دیجیتالی شبیه سازی شده ایجاد می شود که دید بیننده را در هر مرحله از کار پروژه بهتر می سازند.

 

  •  تجزیه و تحلیل انرژی

برای تجزیه و تحلیل انرژی ابزارها و نرم افزارهای همراستا با مدل سازی اطلاعاتی ساختمان در زمینه آنالیز انرژی وجود دارد که به طراح کمک می کنند تا بهترین انتخاب را در حین طراحی در کاهش مصرف انرژی در نظر بگیرد اصولاً این آنالیز بر روی مدل اصلی معماری انجام گرفته و می تواند در انتخاب نوع مصالح و سیستم های تاسیساتی کمک شایانی کنند.

 

 

  • تجزیه و تحلیل سازه ای

برای آنالیز بخش سازه ساختمان از ابزارهای ویژه‌ای استفاده می شود که ساختار اصلی آن ها بر مبنای عنصر مدل شده در بخش سازه استوار است برای اندازه گیری فشار و تنش موجود ناشی از بارهای ساختمان تک تک عناصر مدل شده به صورت جزئی و کلی بررسی شده و اطلاعات موجود برای هر عنصر میزان تحمل بار ها را در شرایط مختلف نمایش می دهد.

 

کاربردهای  BIM در مدیریت ساخت با زوریل

 

مرور مراحل ساخت وکمک به طراحی :

یکی از مزایای مهم BIM این است که به پیمانکار و تیم آن، اجازه تحلیل و آزمایش چندین روش اجرا و وسایل مورد نیاز آن، قبل از شروع عملیات را می‌دهد. این قابلیت باعث آشکار شدن به موقع مشکلات ریز و درشت احتمالی خواهد شد که در صورت کشف دیرهنگام آن‌ها فرایند اجرا با چالش جدی روبرو می‌شد. پس از کشف اشکالات اجرایی، پیمانکار موضوع را با طراح در میان خواهد گذاشت تا نسبت به اصلاح طرح اقدام گردد. این مرورکاری از سوی دیگر می‌تواند منجر به تأیید استانداردهای کیفیت و ارزیابی وضعیت ایمنی ساخت گردد.

 

 

 

برنامه‌ریزی تجهیز کارگاه :

یکی از کاهای مهم بیم تجهیز کارگاه می باشد عبارتست از عملیات، اقدامات و تدارکاتی که باید بصورت موقت برای دوره اجرا انجام شود. همه ی این فعالیت ها توسط بیم برنامه ریزی می شود.

 

برنامه زمان‌بندی و توالی عملیات ساخت :

برنامه‌ریزی و زمان‌بندی عملیات ساختمانی یکی از مهم‌ترین موضوعات فرایند مدیریت ساخت می‌باشد. این تلاش‌ها در حین فرایند ساخت ادامه می‌یابد و به‌طور مداوم تحت نظر قرار می‌گیرد تا پروژه از مسیر صحیح خارج نشود. با اضافه کردن داده‌های برنامه زمان‌بندی به مدل اطلاعات ساختمانی سه بعدی، بعد چهارم که زمان می‌باشد، به آن اضافه می‌گردد. بعد چهارم مدل، به دست اندرکاران پروژه کمک می‌کند تا قادر به تجسم برنامه زمان‌بندی شوند و عملاً متوجه گردند توالی صحیح عملیات ساخت، تا چه حد در موفقیت پروژه مؤثر می‌باشد. برنامه زمان‌بندی چهار بعدی یک ابزار توانمند برای مرحله بندی، هماهنگی و تبادل عملیات برنامه‌ریزی شده با پیمانکاران جزء، طراحان، کارفرما و سایر دست اندرکاران پروژه می‌باشد. تعیین برنامه زمان‌بندی با  BIM باعث بهینه شدن توالی عملیات ساخت و مدیریت تدارکات پروژه می‌گردد.

 

ادامه این بخش را در خانه هوشمند زوریل بخوانید. بیم چیست؟

ﭼﮑﯿﺪه 

ﻣﻔﻬﻮم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( BMS ) رﯾﺸﻪ در اواﯾﻞ دﻫﻪ 80 دارد . ﻣﺼﺮف روز اﻓﺰون اﻧﺮژي، ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺮژي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎﯾی ﺑﺮاي ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از اﻧﺮژي ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  از ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﺎﯾﺶ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن نیز ﻣﯽ ﮔﺮدد. از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت “اﻧﺮژي + اﻃﻼﻋﺎت = اﻧﺮژي ﮐﻤﺘﺮ” ﺑﯿﺎن ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم BMS در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧی از

ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي از ﯾﮑﺴﻮ، ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ رﻗﺎﺑﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺪرﻧﺘﺮ و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي راﻫﺒﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  “اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ” (Building Management System ) ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن به ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺎز واﻗﻌﯽ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻟﻮﮐﺲ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاوم ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژي و  ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، اﺳﺘﻔﺎده از BMS را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻋﻤﺪﺗﺎً اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ایجاد  اﯾﻦ سیستم ، کاملا ﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود 80 درﺻﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺘﺪاول ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪاوم ﺳﯿﺴﺘم ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در BMSساختمان  ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﻨﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ، ﻧﺼﺐ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً راه اﻧﺪازي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي ذﮐﺮﺷﺪه ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و راﻫﺒﺮي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺮارﺗﯽ -ﺑﺮودﺗﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺮاﯾﻂ راﺣﺘﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و اﺟﺮاي آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ راﻫﺒﺮ BMS در آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت دارد.

 در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از آن، در ﻗﺴﻤﺖ 5 ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﺰاء ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص اﻧﻮاع ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺑﺘﺪا ﻫﻤﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪ ي راﻫﯽ ﺑﺮاي ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوﺗﮑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ هوشمند ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اراﺋﻪ دﻫﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات  BMS  ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي ﺻﺮف ﺷﺪه  و ﺗﺎﺛﯿﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 

 

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺗﺠﺎري، اداري و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف وﻗﺖ، اﻧﺮژي و ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺤﻞ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺎز روز اﻓﺰون ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آوردن اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻋﺮض ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ وﺿﻮح اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮔﺮدد.

BMS ( ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮآورده ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﯿﺎز در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ.

 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ، ﮐﺎرت ﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ( I/O ) و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯿﺪاﻧﯽ (Field Device )) ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭘﻠﻨﺖ ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( ﻫﻮا ﺳﺎز ﻫﺎ، ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ ﻫﺎ، ﭼﯿﻠﺮ ﻫﺎ، Local ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮج ﻫﺎي ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه، ﺑﻮﯾﻠﺮ ﻫﺎ، ﭘﻤﭗ ﻫﺎ، ﻣﺒﺪل ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ، ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮي و ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ، ﺧﻄﻮط روﺷﻨﺎﯾﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ، دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ، آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎ، ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﻫﺎ و… ) در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎ و ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ( ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ، ﻓﺸﺎر، ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﻻت، ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻣﻘﺎدﯾﺮ، وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ، ﺛﺒﺖ آﻻرم ﻫﺎ، ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺎز/ ﺑﺴﺘﻪ، ﻓﻌﺎل/ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل، روﺷﻦ/ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﺻﻮﺗﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺮي و ﺧﻄﻮط روﺷﻨﺎﯾﯽ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي، ﺟﺒﺮان ﺳﺎزي ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎي ﻫﻮاي ﺑﯿﺮون، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ/ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و…) را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ( Stand alone ) ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ آورﻧﺪ. 

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در واﻗﻊ ﺷﺒﮑﻪ اي از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ( ﺳﺮور ) و ﺟﺎﻧﺒﯽ ( اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮي )  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺠﻤﯿﻊ، ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ داده ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از راه دور اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ، آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات داده ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﻠﯽ و ﭘﻠﻨﺖ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯽ ﮔﺮدد.

  ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺻﺮﻓﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي  از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻧﻘﺺ و ﺧﺎرج ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ  BMS از ﻣﺪار ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪرن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﺮوزه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ وب( web base ) ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﻦ آن در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﻣﺘﯿﺎزات ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎنی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از راه دور ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺘﺪاول در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازي ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮي و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺖ. در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در  ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﺧﺎص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮاي ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﮐﺮد. 

پروتکل هوشمند سازی با زوریل

  ﻓﻮاﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از BMS

 در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻣﺰاﯾﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي اﻣﻦ و آرام در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. BMSﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :  BMS ﻋﻤﻮم ﻣﺰاﯾﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن؛

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ آﻧﻬﺎ؛

اراﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮات

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر داﺋﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﮑﺎن ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ pc ، موبایل یا اینترنت

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ، ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺪاﺧﻞ

اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺼﺎرف اﻧﺮژي ﻫﻨﮕﺎم اﺿﻄﺮار

ﺣﺬف ﺧﻄﺎ ﻫﺎي اﭘﺮاﺗﻮري

اﻣﮑﺎن ﮔﺰارش ﻫﺎي آﻣﺎري از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف و ﻋﻤﻠﮑﺮد

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﻮﯾﺎ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 

 ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﻧﺸﺖ ﮔﺎز

 ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم زﻟﺰﻟﻪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻠﻔﻨﯽ

 ﮐﻨﺘﺮل از ﻃﺮﯾﻖ رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل، ﮐﻠﯿﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎل، ﺗﻠﻔﻦ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ

 

اﺟﺰاء ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  

 

اﺳﺎﺳﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ، BMS

ﻧﯿﺰ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد :

حسگرها ( Sensors )

کنترلرها ( Controllers )

عملگرها ( Actuators )

اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ:

 رﺳﺎﻧﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻢ، ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري، اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ

.ﭘﺮوﺗﮑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﯾﺎ زﺑﺎن ﻣﺤﺎوره اﺟﺰاء 

 در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﻫﺎ، ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﺑﺮ اﺳﺎس زﺑﺎن ﻣﺤﺎوره اي و ﯾﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ

پروتکل هوشمند سازی زوریل

توپولوژی و مسیریابی :

از توپولوژی شبکه Mesh کامل استفاده می نماید و هیچ نقطه اصلی در شبکه وجود ندارد. یک پیام از A به C می تواند به موفقیت منتقل شود حتی اگر این دو نقطه یکدیگر را پوشش ندهند و انتقال از طریق نقطه B بین این نقاط صورت می گیرد. بنابراین یک شبکه Z-Wave می تواند پوششی به مراتب بیش از یک واحد آپارتمان با شعاعی در حدود 30 متر را داشته باشد. 


توپولوژی :

اکثر شبکه های اتوماسیون ساختمان از دو بخش باس اولیه و ثانویه تشکیل شده است که کنترلرهای سطح بالا(کنترلرهای قابل برنامه ریزی را به کنترلرهای سطح پایین( ماژول ها و, تجهیزات رابط با کاربر) متصل می کنند. باس اولیه و ثانویه می تواند ، Optical Fiber ،  BACnet ،  RS-485 ، RS232 ،  ARCNET ، Ethernet  یا شبکه ی بی سیم باشد.

هر کمپانی کنترلر مخصوص خودش برای کاربردهای ویژه ای را دارد. بعضی از آنها طوری طراحی شده اند که استفاده ی محدودی دارند و بعضی نیز طراحی منعطفی دارند که با پروتکل های باز نظیر BACnet یا LonTalk کار می کنند. بعضی از اتوماسیون های ساختمانی جدید از استانداردهای باز بی سیم نظیر  BACnet یا  LonTalk کار می کنند. بعضی از اتوماسیون های ساختمانی جدید از استانداردهای باز بی سیم نظیر ZigBee استفاده می کنند که این سیستم ها نیز نظیر پروتکل های باز دیگر، قابلیت تطابق با تجهیزات دیگر کمپانی ها و قابلیت سازگاری با سیستم های کنترلی دیگر کمپانی ها را دارا می باشند.

ورودی ها و خروجی ها در این سیستم ها آنالوگ یا دیجیتال هستند. داده های آنالوگ برای خواندن و یا فرستادن اطلاعات متغیر سنسورهای دما، فشار، رطوبت و … که می توانند از نوع یا مقاومت گرمایی 4-20m یا 0-10v یا دماسنج مقاومتی پلاتینی و یا سنسورهای وایرلس باشند، استفاده می شوند. داده های دیجیتال برای خواندن و یا ارسال اطلاعات از نوع صفر و یک که بیانگر روشن/ خاموش بودن یا قطع/وصل بودن و … کاربرد دارند که یک سیگنال از نوع می باشد.

1-     این سیستم مانند سایر سیستم های کنترلی از سه بخش مهم تشکیل شده است:

کنترلرها

کنترلرها کامپیوترهای کوچکی در سایزها و قابلیت های مختلف هستند که برای هدف خاصی با قابلیت  input و output کردن داده ها، ساخته شده اند. اطلاعات ورودی به کنترلرها از Input ها مثل خواندن دما، رطوبت، فشار، جریان و … (اطلاعات از نوع آنالوگ) و اطلاعات خروجی از کنترلرها طریق Output ها شامل فرستادن دستور و سیگنال های کنترلی جهت کنترل سایر تجهیزات می باشد که کنترلرها با پردازش اطلاعات دریافتی بر اساس نرم افزار درونی خود و یا نرم افزار شبکه، اطلاعات خروجی را ارسال می کنند. اطلاعات ورودی و خروجی ( input و output ) می توانند آنالوگ یا دیجیتال باشند.

کنترلرهای مورد استفاده در اتوماسیون ساختمان به سه دسته تقسیم می شوند:

کنترلرهای منطقی برنامه پذیر (پی ال سی )

کنترلرهای شبکه/سیستم

کنترلرهای ترمینال یونیت

پی ال سی ها بیشترین قدرت پردازش و پاسخ دهی را دارند، اما از لحاظ قیمتی دو تا سه برابر قیمت کنترلرهای شبکه/سیستم را دارند. کنترلرهای ترمینال یونیت نسبت به سایر کنترلرها در پایین ترین سطح از لحاظ قیمت و قدرت قرار دارند. پی ال سی ها برای مکان های خاصی مثل اتاق تمیز یا بیمارستان ها که هزینه ی کنترلرها کمتر مورد اهمیت است، مورد استفاده قرار می گیرند. در ساختمان های اداری، سوپرمارکت ها، فروشگاه ها و ساختمان های معمول، کنترلرهای شبکه/سیستم بجای پی ال سی ها مورد استفاده قرار می گیرند. اغلب کنترلرهای سیستم، حلقه ی بازخورد و مدارهای دیجیتال دارند ولی زمان پاسخ پی ال سی ها کمتر از یک هزارم ثانیه است. کنترلرهای شبکه/سیستم ممکن است برای کنترل یک یا چند سیستم مثل هواساز، دیگ، چیلر و … یا برای نظارت بر مجموعه ای از کنترلرهای تحت شبکه بکار روند. کنترلرهای ترمینال یونیت معمولا برای کنترل روشنایی و یا تجهیزات ساده تر مانند پمپ گرمایشی، فن کویل و … مورد استفاده قرار می گیرند .

حسگرها

حسگرها سنجش پارامترهای محیطی و ارسال این اطلاعات به سیستم را عهده دار هستند. این اطلاعات می تواند از نوع آنالوگ و یا دیجیتال باشد. مانند اطلاعات مربوط به دمای محیط بیرون یا درون، دمای سیال گرم کننده یا خنک کننده، میزان روشنایی محیط، میزان رطوبت، مقدار گازها در هوا، حضور و یا عدم حضور افراد در محل و سایر اطلاعات لازم جهت راهبری سیستم.

عملگرها

اجزائی از سیستم هستند که فرامین ارسالی از کنترلرها را دریافت و بر اساس آن واکنش نشان می دهند. این عملگرها می توانند شیرهای برقی سیالات، دمپرها، رله های قطع و وصل جریان الکتریکی و … باشند.

پروتکل ها و استانداردهای صنعتی مورد استفاده در اتوماسیون ساختمان

سه بخش ذکر شده در بالا توسط یک مکانیزم ارتباطی به هم مرتبط می شوند که این مکانیزم نیز از دو بخش تشکیل شده است:

1-     رسانه ( مدیا ) ارتباطی مانند: سیم، کابل، فیبرنوری، امواج رادیویی. BACnet –

2-     پروتکل ارتباطی مانند BACnet و …نحوه چیدمان و اجرای سخت افزار :

در پروژه های بزرگ ، ابتدا ساختمان و طبقات را متناسب با حجم و گستردگی کار به چند قسمت تقسیم می شوند که به صورت مجزا کار خواهند کرد و تصمیم گیری ها وابسته به دیگر بخش ها نمی باشد . در نهایت تمامی آن بخش ها تحت نظر یک سیستم مرکزی به عنوان مغز اصلی می باشد .

در پروژه فاز دو شهرداری ، ساختمان را به 24 تا 30 قسمت مجزا تقسیم خواهیم کرد که هر کدام از این قسمت ها توسط یک مغز مرکزی متوسط که وظیفه آن کنترل و مانیتورینگ وسایل ها همراه با اجرای سناریوها می باشد ، کنترل خواهد شد و بر روی نمایشگر در هر بخش نیز به نمایش گذشاته می شود . سپس این سرور ها در هر بخش اطلاعات خود را به سمت سرور مرکزی جهت نمایش بر روی صفحه ال سی دی و مانیتورینگ ارسال می نماید .

 

امنیت سیستم :

این سیستم دارای تایید هویت افراد برای تغییر در سناریو ها و یا کنترل دستی می باشد . درصورتی که افراد دارای سطح دسترسی برای انجام عملیاتی باشد پس از تایید هویت توسط اثر انگشت و رمز ورود ، امکان کنترل به صورت دستی ، سناریو نویسی و یا مانیتورینگ آن بخشی که به آن دسترسی دارد را می تواند انجام دهد.

همچنین برای افزایش امنیت ساعات و روزهای هفته را که هر فرد می تواند دسترسی داشته باشد نیز قابلیت تنظیم دارد.

امکانات نرم افزاری :

امکانات نرم افزاری یکی از ارزانترین و قابل استفاده ترین راه های ارائه خدمات بهتر و متنوع تر است. به دلیل عدم نیاز به سخت افزار زیاد و تنها با داشتن یک اپلیکیشن موبایل شما می توانید از امکانات بسیار زیادی بهره مند شوید.

امکانات نرم افزاری سیستم به شرح زیر است :

امکان تعریف بخش ها و اتاق ها

امکان تعریف کاربران و تعیین سطح دسترسی آنها

امکان تعریف سناریو ها به زبان فارسی متناسب با نیاز

امکان ارتباط با سیستم های حضور و غیاب برای اجرای بهتر هوشمند سازی بخصوص در بخش ذخیره انرژی

امکان تعریف کارمندان هر اتاق

امکان اتصال به سیستم های تخصصی حضور و غیاب شرکت در صورت نیاز کارفرما

امکان کنترل وضعیت اتاق ها توسط کارمندان هر اتاق با تعریف و تعیین سطح دسترسی برای هر اتاق

امکان مانیتورینگ تمامی بخش ها

 

 

نحوه عملکرد سنسور ها :

پک های سنسور دارای سه عدد سنسور جهت سنجش میزان نور ، دما جهت سنجش دمای محیط و یک سنسور حرکت جهت تشخیص حرکت و حضور افراد می باشد . سنسور ها به صورت مداوم در صورت تغییر در وضعیتشان پیام را به سرور های مرکزی در هر بخش ارسال می نمایند و سرور مرکزی پس از بررسی وضعیت در صورت نیاز اقدام به اجرای سناریو و تغییرات می نماید . در این حالت امکان سناریو نویسی به زبان فارسی و توسط پنل تاچ هر قسمت و یا سیستم مرکزی اصلی به راحتی می باشد.

همچنین سنسور های می تواند به صورت جداگانه با کلید های روشنایی و یا رله های روشنایی نیز در اتباط باشند که در این صورت امکان سناریو نویسی توسط افراد غیر متخصص دیگر نمی باشد.

 

 

   ﭼﮕﻮﻧﮕ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ 

 

ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﮐﺰي

ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ( کنترل با تکنولوژی RF چون این تکنولوژی عدم نیلز به دبد مستقیم و کاربرد در مسافت های طولانی دارد).

)ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

  اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﯾﺎ ) SMS(  ﮐﻨﺘﺮل از راه دور

ﺳﻨﺎرﯾﻮ ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ)

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن (ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر ﺗﮑﺮاري و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ) در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي BMS اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ

 ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎي ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاﺣﺎن BMS ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 

  ﺧﺎﻣﻮش روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﮐﺎرﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز و ﺿﺮورت Look Out

 (Reset)  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺠﺎز در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺻﻮرت ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﯿﺶ از ﺣﺪود ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد Demand Limiting ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯾﺎ

ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﺎي آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از داده ﻫﺎ در رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺛﺮ آﻧﻬﺎ 

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  

ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺳﻄﻮح اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮي آن (ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، اداري، ﺗﺠﺎري،…)، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻨﺎ، اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎ ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت، ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع، ﺗﻌﺪاد و اﺑﻌﺎد ﭘﻠﻨﺖ ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از BMS  در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي اﻧﺮژي و ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺖ. ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻋﻼوه ﺑﺮ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي اﻧﺮژي، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺻﺮف اﺟﺮاي BMS ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .

 

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ 

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮق ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  70%  ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ( در اروپا ) دارند. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 40%  اﻧﺮژي را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺪود 45% ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻄﺢ راﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ شود . ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺒﺰ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿم.

 

ﭘﺮوژه ﻫﺎي BMS یی که شکست خورده اند :

ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرن و ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺼﺐ، ﻧﮕﻬﺪاري و

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ:   

 اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن وﻇﺎﯾﻒ

اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﺗﻌﺪادي از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي اﺛﺮﺑﺨﺶ

ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ و ﺑﺮوز ﻧﺪادن اﻃﻼﻋﺎت

ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ

 

پروتکل اجرایی :

 

در سیستم ارائه شده توسط شرکت فناوری هوشمند ایلیا راژمان صدرا ، از پروتکل MOD BUS RTU  استفاده می شود. این نوع شبکه ابتدا در سال ۱۹۷۹توسط Modicon  که امروزه Echneider Electric آنرا خریداری کرده است عرضه شد . کاربرد اولیه آن برای استفاده در PLC ها بود ولی بتدریج بعنوان یک استاندارد ارتباطی پذیرفته شد و بسیاری از سازندگان تجهیزات اتوماسیون آن را پشتیبان کردند بدین ترتیب Modbus بصورت یک استاندارد باز در آمد به گونه ای که محصولات سازندگان مختلف به سهولت توسط این پروتکل با یکدیگر ارتباط برقرار کردند . سازندگان وسایل کوچک نیز ترجیح دادند این پروتکل را با ارتباط RS232 یا RS485 روی وسایل خود بکار ببرند تا استفاده از آنها درپروژه های بزرگ میسر گردد.این ارتباط دارای مزیت های زیر است :

پشتیبانی توسط اکثر سازندگان: این پروتکل توسط اغلب سازندگان تجهیزات اتوماسیون و ابزار دقیق حمایت می‌شود. به طوری که اکثر سازندگان سیستم‌های کنترل کارت‌های مخصوص برای شبکه‌های مدباس طراحی کرده‌اند. به این طریق ارتباط بین محصولات آنها به‌ سهولت برقرار می‌شود

امکان اتصال تعداد زیادی از تجهیزات: در مدباس RTU  اتصال ماکزیمم تا 247 دستگاه روی یک کانال ارتباطی میسر است. از این ویژگی اغلب برای اتصال تجهیزات مختلف ابزار دقیق و قدرت استفاده می‌شود. به عنوان نمونه به ارسال دیتا توسط چندین رله برای انتقال دیتای به کنترلر اصلی می‌توان اشاره کرد.

سادگی اتصالات: ساختار اتصالات مدباس ساده و قابل فهم است. در مدباس امکان پیکر بندی در توپولوژهای مختلف وجود دارد که هر چند توپولوژی رایج و قابل استفاده مدباس به صورت DAISY CHAIN یا زنجیره ‌وار است که نوعی توپولوژی باس محسوب می‌شود ولی با توپولوژی‌های معروف دیگر شبکه نظیر انشعابی ، ستاره ، حلقوی نیز می‌تواند پیاده سازی شود.

 

امکان افزونگی: می‌توان با استفاده از دو شبکه افزونه (REDUNDANT) که به اینترفیس هاس مجزایی وصل هستند قابلیت اطمینان سیستم را افزایش داد.

انعطاف پذیری ارتباطات : لایه‌هایی شبکه در مدباس انعطاف پذیر هستند. در لایه فیزیکی کاربر می‌تواند بستر فیزیکی دلخواه مانند RS485 یا RS422 یا RS232 را انتخاب کند. در لایه‌های دیگر کاربر می‌تواند ساختار فریم دیتا فاصله زمانی بین فریم‌ها نوع پریتی و . . . را به سلیقه خود تعیین نماید. این ویژگی در سایر پروتکل‌های شبکه وجود ندارد.

سربار کمتر در شبکه مدباس به دلیل اینکه قادر است بیت‌های خام را با فریم خود منتقل کند نسبت به بسیاری از شبکه‌های دیگر که در آن الزاما فریم دیتا بیت‌های دیگری را علاوه بر بیت‌های خام دیتا در بر می‌گیرد سربار کمتری دارد

. 

 

 

اﻧﻮاع ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ  

  ﭘﺮوﺗﮑﻞ، ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﺑﺎﻧﯽ راﯾﺞ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﻋﻤﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ BMS  ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﯿﺎن اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ: 

 

1-    پروتکل ها و استانداردهای بین المللی هوشمندسازی


· ASHREA

· BACnet

· MOD-Bus

· Chartered Institution of Building Services Engineers

· Dynet

· Energy Star

· EnOcean

· KNX

· DALI

· LonTalk

Midac

· OPC

· Open Therm

· Open Web Net

· VSCP

· ZigBee

· DeviceNet

· SOAP

· XML

· Usp

· Lan

RS232

 

ادامه این بخش را در خانه هوشمند زوریل بخوانید ” انواع پروتکل های هوشمند سازی

کلیدهای هوشمند :

کلید هوشمند یکی از فناوري های ست که باعث تحول چشمگیري در تاسیسات ساختمان گردیده است. نسل جدید کلیدهای هوشمند درانواع مختلف و دارای قابلیتهای متفاوت می باشند. با استفاده از این کلیدها میتوان کلیه بخشهای یک ساختمان همانند روشنایی ، پرده برقی ، تهویه مطبوع و … راکنترل و مانیتور نمود.

کنترل ازطریق تبلت وموبایل و کنترل از خارج محیط واحد اداری :

یکی از قابلیتهای بسیار مهم واحد اداري هوشمند، قابلیت کنترل و نظارت بر بخشهاي مختلف واحد از طریق موبایل و اینترنت در داخل و خارج ازواحد اداری میباشد . بدین ترتیب فرد قادرخواهد بود ازطریق بستر اینترنت فرمان روشن وخاموش شدن وکنترل کامل تجهیزات مختلف واحد اداری را صادر نماید.

سناریوهای کاربردی :

جهت کنترل داخل واحدهای اداری، شرکت زوریل طرح های زیر را با توجه به شرایط پروژه پیشنهاد می دهد:

 

طرح شماره ی یک:

این طرح بر پایه محصولات زوریل می باشد که در آن سیستم گرمایش و سرمایش (فن کویل، گرمایش از کف و )… و سیستم روشنایی اتاق های اداری با استفاده از تکنولوژی هوشمند کنترل می شوند.

توضیح طرح سیستم کنترلی

کنترل دمای هر اتاق بصورت مجزا مطابق برنامه ی زمانی، تشخیص حضور و موقعیت پنجره ها

تغییر اتوماتیک طبق درخواست مطابق با برنامه اولیه

خاموش- روشن شدن چراغ های روشنایی مطابق با حضور افراد

خاموش- روشن شدن چراغ های روشنایی مطابق با میزان روشنایی اتاق

کنترل ثابت روشنایی

کنترل و مانیتورینگ شرایط تهویه مطبوع اتاق بصورت منطقه ای و مرکزی

 

طرح سیستم کنترلی

کنترل دمای هر اتاق بصورت مجزا و تغییر اتوماتیک طبق درخواست مطابق با برنامه اولیه به میزان  20 درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

کنترل دمای هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و تشخیص حضور به میزان 20 درصد مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

کنترل روشنایی هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و تشخیص حضور و میزان روشنایی اتاق به میزان 45 درصد در مصرف انرژی روشنایی صرفه جویی می کند.

کلید هوشمند زوریل

طرح شماره ی دو:

این طرح بر پایه محصولات زوریل می باشد که در آن سیستم گرمایش و سرمایش (فن کویل، گرمایش از کف و….) و سیستم روشنایی و پرده اتاق های اداری با استفاده از تکنولوژی هوشمند کنترل می شوند.

طرح سیستم کنترلی

کنترل دمای هر اتاق بصورت مجزا مطابق برنامه ی زمانی، تشخیص حضور و موقعیت پنجره ها

تغییر اتوماتیک طبق درخواست مطابق با برنامه اولیه

خاموش- روشن شدن چراغ های روشنایی مطابق با حضور افراد

خاموش- روشن شدن چراغ های روشنایی مطابق با میزان روشنایی اتاق

کنترل ثابت روشنایی

کنترل و مانیتورینگ شرایط تهویه مطبوع اتاق بصورت منطقه ای و مرکزی

کنترل اتوماتیک/ دستی پرده

کنترل پرده مطابق با برنامه زمانی

کنترل پرده به منظور محافظت در برابر شرایط جوی

کنترل سایه بان نما

کنترل مطابق با جهت تابش خورشی

 

 

مزیت های طرح سیستم کنترلی

کنترل دمای هر اتاق بصورت مجزا و تغییر اتوماتیک طبق درخواست مطابق با برنامه اولیه به میزان 20 درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

کنترل دمای هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و تشخیص حضور، به میزان 20 درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

کنترل روشنایی هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و تشخیص حضور و میزان روشنایی  اتاق به میزان 45 درصد در مصرف انرژی روشنایی صرفه جویی می کند.

کنترل پرده هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و میزان روشنایی اتاق، به میزان 30 درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

طرح شماره ی سه:

این طرح بر پایه محصولات زوریل می باشد که در آن سیستم گرمایش و سرمایش (فن کویل، گرمایش از کف و …)  و سیستم روشنایی و پرده اتاق های اداری همراه با کنترل مرکزی (تاچ پنل) با استفاده از تکنولوژی هوشمند کنترل می شوند.

توضیح طرح سیستم کنترلی

کنترل دمای هر اتاق بصورت مجزا مطابق برنامه ی زمانی، تشخیص حضور و موقعیت پنجره ها

تغییر اتوماتیک طبق درخواست مطابق با برنامه اولیه

خاموش- روشن شدن چراغ های روشنایی مطابق با حضور افراد

خاموش- روشن شدن چراغ های روشنایی مطابق با میزان روشنایی اتاق

کنترل ثابت روشنایی

کنترل و مانیتورینگ شرایط تهویه مطبوع بصورت مرکزی و منطقه ای

بهره وری انرژی در سیستم سرمایش و گرمایش

هشدار از راه دور

کنترل اتوماتیک/دستی پرده

کنترل پرده مطابق با برنامه زمانی

کنترل پرده به منظور محافظت در برابر شرایط جوی

کنترل سایه بان نما

کنترل مطابق با جهت تابش خورشید

کنترل به صورت مرکزی از طریق تاچ پنل علاوه بر کنترل محلی

مزیت های طرح سیستم کنترلی

کنترل دمای هر اتاق بصورت مجزا و تغییر اتوماتیک طبق درخواست مطابق با برنامه درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

کنترل دمای هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و تشخیص حضور، به میزان 20 درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

کنترل روشنایی هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و تشخیص حضور و میزان روشنایی اتاق ، به میزان 45 درصد در مصرف انرژی روشنایی صرفه جویی می کند.

کنترل پرده هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و میزان روشنایی اتاق، به میزان 30 درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

کلید هوشمند زوریل

طرح شماره ی چهار:

این طرح بر پایه محصولات زوریل می باشد که در آن سیستم گرمایش و سرمایش (فن کویل، گرمایش از کف و )… و سیستم روشنایی و پرده اتاق های اداری با استفاده از تکنولوژی هوشمند کنترل می شوند.

 توضیح طرح سیستم کنترلی

کنترل دمای هر اتاق بصورت مجزا مطابق برنامه ی زمانی، تشخیص حضور و موقعیت پنجره ها

تغییر اتوماتیک طبق درخواست مطابق با برنامه اولیه

خاموش- روشن شدن چراغ های روشنایی مطابق با حضور افراد

خاموش- روشن شدن چراغ های روشنایی مطابق با میزان روشنایی اتاق

کنترل ثابت روشنایی

کنترل و مانیتورینگ شرایط تهویه مطبوع بصورت مرکزی و منطقه ای

بهره وری انرژی در سیستم سرمایش و گرمایش

هشدار از راه دور

کنترل اتوماتیک/دستی پرده

کنترل پرده مطابق با برنامه زمانی

کنترل پرده به منظور محافظت در برابر شرایط جوی

کنترل سایه بان نما

کنترل مطابق با جهت تابش خورشید

کنترل به صورت مرکزی از طریق تاچ پنل علاوه بر کنترل محلی

مزیت های طرح سیستم کنترلی

کنترل دمای هر اتاق بصورت مجزا و تغییر اتوماتیک طبق درخواست مطابق با برنامه درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

کنترل دمای هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و تشخیص حضور  به میزان 20 درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.

کنترل روشنایی هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و تشخیص حضور و میزان روشنایی اتاق ، به میزان 45 درصد در مصرف انرژی روشنایی صرفه جویی می کند.

کنترل پرده هر اتاق مطابق برنامه ی زمانی و میزان روشنایی اتاق، به میزان 30 درصد در مصرف انرژی سرمایش- گرمایش صرفه جویی می کند.


کنترل روشنایی و تهویه مطبوع مشاعات ساختمانهای اداری :

با توجه به نیاز روشنايي در هنگام حضور در اين فضا از حسگرهاي حركتي ( IN DOOR ) استفاده میشود، تا با حضور فرد، روشنايي مورد نیاز دقیقا در محل تردد تأمین گرديده و به محض ترك محل علاوه بر ايجاد آسايش و ، مسیرهای روشنايي از مدار خارج شوند كه با به كارگیري از اين روش مقدار قابل ملاحظه اي در مصرف انرژي ، راحتي براي كاربر، بالا رفتن عمر تجهیزات و چراغ ها الکتریکی صرفه جويي خواهد شد .

در مورد کنترل مرکزی خطوط روشنایی و کنترل تهویه مطبوع مشاعات در اتاق های مدیریت یا اتاق کنترل ساختمانهای اداری استفاده از پنل های لمسی پیشنهاد می گردد.

از مزایای پیاده سازی این سیستم در ساختمان آن است که در هر شرایطی که منطق کنترل تغییر کند، می توان بدون کوچکترین تغییر فیزیکی ( برای مثال تغییر در سیم کشی و … ) و صرفا با اعمال تغییرات در برنامه ریزی و یا اصولا برنامه ریزی مجدد تجهیزات کنترلی منطق ، جدید را پیاده سازی کرد .

 منطق كنترل روشنايي تركیبي است از:

پارامتر زمان

پارامتر حضور

براساس شدت روشنایی محیط

لازم به يادآوري است با استفاده از سیستم هاي رايج (سنتي) امكان كنترل روشنايي تنها با پارامترهاي خاموش و يا روشن در مسیرهاي روشنايي تفكیك شده، قابل دسترسي مي باشد . كه همواره مشكلاتي را دربرخواهد داشت . كه اين مهم شامل ، نیاز حضور شخصي مسئول براي خاموش و يا روشن نمودن سیستم روشنايي فرآيندهايي همچون عدم خاموش و يا روشن بودن چراغ ها در زمان مناسب و عدم امكان كنترل و ايجاد روشنايي مورد نیاز در محیط ميباشد، كه باعث اتلاف بیهوده انرژي و كم شدن عمر چراغ ها مي گردد. كه با به كارگیري سیستم كنترل هوشمند، اين امكان به كاربر داده خواهد شد از بروز اين مشكلات جلوگیري نموده و امكان كنترل منطقي روشنايي را دراختیار داشته باشد.

 قابلیت كنترل سیستم روشنايي براساس زمانبندي :

با استفاده از اين راهكار اين امكان به كاربر داده خواهد شد تا با بكارگیري از يك جدول زمانبندي شده،  كلیه مسیرهاي تفكیك شده روشنايي ، بسته به نیاز كاربر در ساعت تعريف شده ، روشن و يا خاموش گردد.

 قابلیت كنترل سیستم روشنايي براساس حضور افراد:

با استفاده از اين راهكار اين امكان به كاربر داده خواهد شد تا در ساعات پاياني شب ، با توجه به عدم نیاز به روشن بودن چراغهاي اصلي در هنگام حضور تردد اشخاص ، مسیر روشنايي كه از پیش مشخص گردیده، در هنگام حضور فرد روشن و بعد از ترك محل خاموش گردد و در طول روز ، در فضا هايي که شخص حضور ندارد، چراغ هاي مربوطه خاموش باشد.

قابلیت كنترل سیستم روشنايي براساس شدت نور محیط :

منطق کنترل هوشمند روشنایی براساس شدت نور مورد نیاز و مناسب هر فضا تعریف می شود نه براساس تعدد و تنوع وسیله های روشنایی و این همان عامل اصلی کاهش انرژی مصرفی در ساختمان های هوشمند می باشد .

سیستم کنترل روشنايي لابي هاي آسانسور و را ه پله ها:

راهروهای تردد و لابي آسانسور ها بر اساس منطق کنترل زمانبندی و استفاده از سنسورهای مخصوص این فضا با توجه به در نظر گرفتن مسیرهای روشنائی مجزا در فضاهای منطقه بندي شده است.

راه پله ها ،استفاده از سنسورهاي حرفه اي كه در زمان هاي كم تردد يا ساعات تعطیلی مجتمع اداری تنها بخشي از روشنائی با حضور افراد فعال خواهد گردید. لازم به ذکر است كه منطق کنترلی زمان بندي در این فضا ها نیز همچنان اعمال خواهد شد.

 پاركینگ :

بر اساس منطق کنترل زمان بندي و حسگرهاي حرفه ای حضور با توجه به در نظر گرفتن مسیرهای جداگانه نرمال و اضطراری در فضاهای منطقه بندي شده کنترل می گردد .

سرویس های بهداشتی :

در سرویس های بهداشتی از سنسورهای حرکتی استفاده می گردد که در سقف تعبیه می گردد .

 

ادامه این مطلب را در خانه هوشمند زوریل بخوانید…

 

 

 

دستیار صوتی الکسا یکی از اتفاقات نوین در دنیای دیجیتال بود که به عنوان یک شرکت پیشرو دستیار صوتی خود را به دنیا معرفی کرد و می توانستید به واسطه آن اقدام به خرید از طریق صحبت با بلند گوی مخصوص الکسا آن هم از سایت آمازون نمایید. در واقع شرکت آمازون با طراحی و ساخت دستیار صوتی الکسا یک تحربه کاربری جدید را پشتیبانی کرد.

این محصول پس از گذر از نسل اول این قابلیت را به توسعه دهنگان داد تا بتواند به واسه آن اقدامات خاصی را شخصی سازی نمایند و  کم کم این محصول شرکت آمازون وارد صنعت خانه هوشمند شد. به واسطه این محصول می توانید اقداماتی از حمله خاموش و روشن کردن چراغ ها نمایید. البته بزرگترین ایراد این دستگاه برای ما ایرانیان عدم پشتیبانی از زبان فارسی می باشد که حساسیت زیاد به لهجه گوینده دارد. البته از مشکلات دیگری که ما ایرانی ها با این دستگاه داریم ، عدم توانایی برای فعال سازی این دستگاه درون ایران می باشد و برای استفاده حتما باید در یک شرکت ثالث آن را خریداری کرد و نصب نمود و سپس ایران استفاده کرد. البته توسعه دهندگان این سیستم ی دانند بابت فضا و خدماتی که آمازون به آنها می دهد به صورت سالیانه از شما هزینه دریافت می نماید و عدم امکان پرداخت مستقیم دیگر مشکل ایرانی ها می باشد.

 

Echo Dot : 

ستیار صوتی «Echo Dot» محصولی از شرکت «آمازون» است. این محصول حرفه‌ای این امکان را به کاربر می‌دهد که بسیاری از فعالیت‌های روزمره را تنها با دستورات صوتی انجام دهد. ابعاد بسیار کوچک Echo Dot باعث شده که بدون آن‌که فضای زیادی را اشغال کند، آن را روی میزکار قرار داد. دستیار صوتی آمازون مدل Echo Dot از طریق فناوری بلوتوث می‌تواند به تجهیزاتی مختلف متصل شود و به‌صورت صوتی آن‌ها را مدیریت کرد. علاوه‌براین می‌توان Echo Dot را ازطریق WiFi به اینترنت متصل کرد و مواردی مانند وضعیت آب و هوا، ساعت، درخواست رزرو هتل، خرید کالا از آمازون و حتی پخش موسیقی مورد علاقه‌تان را به‌صورت آنلاین از آن خواست. در قسمت بالایی Echo Dot کلیدهایی برای مدیریت روی موسیقی در حال پخش مشاهده می‌شود. Echo Dot یک دستیار صوتی و یک اسپیکر حرفه‌ای برای گوش کردن به موسیقی است. جنس بدنه‌ی این محصول از پلاستیک با کیفیت است که می‌تواند در برابر بسیاری از صدمات مقاومت خوبی از خود ارایه کند. وجود نوار نوری زیبا در اطراف Echo Dot باعث زیبایی آن شده است. اگر قصد تهیه‌ی یک گجت حرفه‌ای و هوشمند را دارید، Echo Dot می‌تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد.

 

Amazon Echo :

اکو Amazon Echo یکی از اسپیکرهای هوشمند صوتی توسعه یافته آمازون است. این وسیله به یک دستیار شخصی کنترل شونده با صدا به نام الکسا مرتبط می شود.

از جمله قابلیت های این اسپیکر هوشمند، تعاملات صوتی، پخش موسیقی، تنظیم لیست کارها، پخش کتاب های صوتی، تنظیم آلارم، ارائه اطلاعات آب و هوایی و ترافیک می باشد. آمازون اکو می تواند به مقالات ویکی پدیا دسترسی داشته باشد و از همه مهم تر این که می تواند به عنوان یک دستگاه مرکزی هوشند سازی منازل مورد استفاده قرار گیرد و چندین دستگاه هوشمند را به هم مرتبط کند.

آمازون، دستگاه های Amazon Echo خود را از سال ۲۰۱۰ توسعه داد و محصولات خود را از ۲۳ ژوئن ۲۰۱۵ به طور گسترده در ایالات متحده به فروش رساند. نسل اول آمازون شامل یک اسپیکر استوانه ای به بلندی ۲۳٫۵ سانتی متر است که ۷ میکروفن داخل آن قرار دارد. یک دکمه در بالای دستگاه برای تنظیمات مکان های جدید برای کاربر در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این یک دکمه قطع صدا برای خاموش کردن میکروفن توسط کاربر تعبیه شده است. همچنین دو دکمه برای افزایش و کاهش صدا در نظر گرفته شده است. از آنجایی که اکو، باتری داخلی ندارد حتماً باید به برق وصل شود.. قابلیت های اکو به طور مداوم به روز می شود تا توانایی کاربران برای انجام کارها افزایش یابد.

دیمر چیست ؟

 

دیمر ها در واقع ابزارهایی برای کنترل میزان روشنایی چراغ ها می باشد. در خانه هوشمند و هوشمند سازی ساختمان از دیمرها برای کنترل میزان و شدت نور استفاده می شود.

دیمر ها به دو صورت AC و DC موجود می باشد که از دیمر های AC برای لامپ های رشته ای و از دیمرهای DC برای لام های LED استفاده می شوند . در واقع دیمر نوعی مقاومت متغییر یا پتانسیومتر است. نصب آن در مدار مسیر سیم فاز (مانند نصب کلید تک پل) می‌باشد. ساختمان دیمر دارای دو کنتاکت، که یکی از آن‌ها محل ورودی فاز ودیگری محل خروجی فازمی باشد. با توجه به این که دیمر ولتاژ را کنترل می‌کند، یکی از روش‌های کنترل دور موتور‌های الکتریکی می‌باشد بنابراین از دیمر می‌توان بعنوان کنترل کننده‌ی دور موتور‌های الکتریکی تکفاز با توان کم مانند موتور پنکه‌های سقفی استفاده کنیم. در دیمر از یک قطعه الکترونیکی به اسم ترایاک استفاده می‌شود. از این وسیله جهت کم وزیاد کردن نور لامپ‌های منازل و محل‌هایی که نور مورد استفاده‌ی آن‌ها متغییر است، استفاده می‌شود.

 

نحوه نصب دیمر :

دیمر ها در مسیر کنترل فاز در دیمرهای AC قرار خواهند گرفت زیرا بر اساس زاویه آتش کار خواهند کرد اما در دیمر های ال ای دی چون بر اساس کنترل جریان برعکس دیمر های AC که با کنترل ولتاث کار دیم را انجام می دهیم مهم نمی باشد بر مسیر کثبت مدار و یا گراند مدار ببندید.

 

انواع دیمر:

همان که در قبل اشاره کردیم در طراحی تاسیسات الکتریکی هرکجا که نیاز به تغییر سطح روشنایی باشد، از دیمر استفاده می‌شود. دیمر‌ها می‌تواندخاموشی مطلق و روشنایی نور یک لامپ را ممکن می‌سازندبا شرط اینکه لامپ قابلیت استفاده توسط دیمر باشد. کلیه لامپ‌های رشته‌ای و هالوژنی قابل استفاده با دیمر می‌باشند، لامپ‌های خانواده فلورسنت و کم مصرف این قابلیت را ندارند و لامپ‌های LED در هر دو شکل یافت می‌شوند.

ساده‌ترین نوع دیمر، دیمر‌های مکانیکی هستند که اصطلاحا با یک “پیچ ولوم” بر روی آن‌ها قابلیت کم و زیاد کردن نور را دارند. برند‌های ایرانی مانند دلند و مهسان، برند‌های خارجی مانند ویکو و لگراند همگی سالهاست که این مدل را عرضه می‌کنند و همچنان محبوبیت گسترده‌ای بین مصرف کنندگان دارد. این نوع دیمر بدون دستکاری در سیم کشی ساختمان قابل اضافه شدن به سیستم قدیمی ساختمان می‌باشد.

دیمر‌های لمسی قابلیت‌های دیمر مکانیکی را بصورت مدرن‌تر ارائه می‌دهند و معمولا برای ظاهر زیبا و جذاب‌تر در بسیاری از ساختمان‌های امروزی مشاهده می‌شوند.

دیمر‌های هوشمند (smart) که در سیستم‌های هوشمند ساختمان بکار می‌روند، این دیمر‌ها ظاهراً شبیه دیمر‌های لمسی باشند، ولی قدرت آن‌ها در کاربرد آنهاست. این دیمر‌ها می‌توانند بصورت دستی یا از طریق اپلیکیشن موبایل، ریموت کنترل، اینترنت و… کنترل شوند. در یک سیستم هوشمند مجهز به حسگر‌های روشنایی، در زمان تابش نور خورشید به داخل ساختمان، به صورت خودکار نور لامپ‌ها کم می‌شود و در زمان کم شدن تابش خورشید، نور لامپ‌ها اضافه می‌شود تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود.

آمفی تئاتر‌ها و سینما‌ها دارای سیستم‌های پیشرفته و حرفه‌ای دیمر می‌باشند. این دیمر‌ها بصورت رکمونت داخل رک کنترل قرار می‌گیرند و قابلیت کنترل و تغییر چندین نقطه را دارند این سیستم‌ها بصورت گروهی، شدت روشنایی بخش‌های مختلف یک سالن را کنترل می‌کند.
لامپ‌های دیمری اکو وات قابلیت کار با کلیه حالت‌های فوق را دارا می‌باشند. در مورد کاربرد لامپ‌های LED با دیمر یک نکته‌ی بسیار مهم و جود دارد و آن توجه به مینیمم توان دیمر است. به عنوان مثال اگر مینیمم توان یک دیمر ۴۰ وات باشد، بایستی حداقل ۶ عدد لامپ ۷ ٫ ۵ وات دیمری بر روی خروجی دیمر قرارداد تا دیمر بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد.

 

مطالب زیر ممکن است برای شما جالب باشد :

لامپ led و cob چیست ؟

سنسور نور چیست ؟

راه حل های سیستم روشنایی در خانه هوشمند

کاربرد سنسور گاز و دود در خانه هوشمند و هوشمند سازی ساختمان ها در بخش تامین امنیت و اعلام بسیار پررنگ می باشد. متاسفانه سنسور های موجود در بازار که برای اعلام حریق استفاده می شود (تا لحظه نگارش این نوشته) همگی بیشتر تنها از ظریق دود حاوی دی اکسید کربن می توانند وارد مدار و عملیات شوند.

در خانه هوشمند زوریل ما با استفاده از سنسور گاز و دود علاوه بر تشخیص دود های دی اکسید کربن، نشت انواع گازها را مد نظ گرفتیم تا بتوانیم سناریو هایی را برای جلوگیری از آتش سوزی که بر اثر اشتباهات افراد رخ می دهد را انجام دهیم. از جمله اشتباهات افراد روش و یا خاموش کردن یک وسیله برقی می باشد که در خانه هوشمند زوریل به محض دریافت دود و یا گاز ما اقدام به قفل کردن کلیدها کرده (کلیدهای برند زوریل) و نمی گذاریم به هیچ عنوان شما کلیدها را خاموش و یا روشن نمایید. در اقدام بعدی شیرهای گاز را بسته و در صورت مجهز بودن خانه به پنجره های برقی آنها را باز می نماییم تا بتوانیم تا حد ممکن امنیت بیشتری برای شما تامین نماییم و در آخر از طریق آژیر و sms به شما خبر می دهیم.

این سنور بیشتر در محل هایی به کار می رود که امکان نشت گاز و یا آتش سوزی می باشد و استفاده آن در تمام قسمت های خانه توجیحی ندارد .

 

شاید این مطلب برای شما مفید باشد

 

کاربرد سنسوردر خانه هوشمندچیست ؟

لامپ های ال ای دی با قابلیت بازدهی بسیار بالاتر نسب به لامپ های فلورسنت و یا تنگستن در دنیای امروز بسیار کارا می باشد . بازدهی 90 درصدی تبدیل انرژی به نور را می توان برترین مزیت این لامپ ها داسنت که در حجم کوچک می تواند حجم گسترده ای از روشنایی را تولید نماید. دیمر کردن لامپ یکی از روش های کنترل نور و شدت و میزان آن می باشد که در طراحی داخلی و یا استفاده در سالن های آمفی تاتر و سینما بسیار کارا می باشد.

دیگر قابلیت منحصر به فرد این لامپ ها این می باشد که به دلیل سایز کوچک قابلیت شکل دهی و ساخت چراغ های متفاوت تر از قبل را به سازندگان می دهد . لامپ های ال ای دی دارای دو نوغ معروف به نام های smd و cob می باشد که هر کدام مزیت های خاص خود را دارند .

لامپ های اس ام دی از لحاظ خیرگی به دلیل استفاده از پوشش های غیر شفاف برای پخش نمودن نور باعث پخش بهتر نور و عدم تمرکز نور در یک نقطه و خیرگی کمتر می شود . در بسیاری از سایت ها نوشته است که smd خیرگی بیشتری نسبت به cob دارد و این در زمانی است که smd درون کاورهای خود نباشد اما بعد از قرار گرفتن در کاورهای خود قضیه برعکس می شود .

cob ها نیز به دلیل استفاده از 9 دیود نوری با یک ورودی و خروجی باعث شده همان مقدار نور در سطح بیشتری پخش شده و خیرگی آن کمتر شود و البته زمانی که با smd هایی که در کاور هست مقایسه کنیم در ا نظر پخش نو خیرگی قائله را به smd ها می بازد .

ما نیز در خانه هوشمند از لامپ های ال ای دی در نوع های مختلف متناسب با نیاز خود استفاده می کنیم . یکی از قابلیت های خوب این لامپ ها در خانه هوشمند قابلیت دیم شدن آنها می باشد . در خانه هوشمند زوریل با استفاده از نوع ال ای دی های بدون ترانس سر خود قادر می باشیم آن ها را دیم نماییم .

 

شاید مطالب زیر برای شما مقید باشد :

راه حل های روشنایی در خانه هوشمند

یکی از سوالات بیشمار مشتریان این است که کدام بلندگو برای من مناسب است ؟

اولین نکته در این بخش این است که مناسب با بودجه و هدفتان بلندگو مورد نظر را انتخاب نمایید . با این دو آیتم گزینه های شما محدودتر می شود و می توانید از اتلاف وقت خود جلوگیری کنید .همه ما می دانیم که برای داشتن یک سیستم پخش نیاز است تا آمپلی فایر ، بلندگو ، ساب ووفر (اجبار نیست) ، تیوتر (اجبار نیست) ، حافظه و پورت ها همراه با کابل های با کیفیت در کنار یکدیگر قرارگیرند .

بلند گوها :

وظیفه اصلی این عضو پخش صدا های میانه از آمپلی را دارد . بلند گو ها به دو بخش اهمی و ولتی تقسیم می شوند . باید بدانید بهترین نوع بلندگو برای سیستم های پیجینگ نوع ولتی می باشد اما برای پخش موزیک و یا صدای فیلم بهترین بلند گو ، اهمی می باشد .

ساب ووفر :

وظیفه پخش صداهای بم رادارد می تواند صدا را با کیفیت تر نماید .

تیوتر :

وظیفه بخش صداهای ریز را دارد و می تواند صدا را با کیفیت تر نماید .

 

راهنمای خرید بلندگو خودرو
اسپیکر یا باند ماشین در بازار و در هنگام بررسی دارای تنوع زیادی است و این می تواند برای خریدار کمی مشکل ساز شود. اما برای خرید بلندگو خودرو چند نکته که مهم‌ترن نکات است را یادآوری می کنیم که شما در هنگام خرید باید در نظر بگیرید.

امپدانس یا مقاومت بلندگو : یکی از مشخصه های مهم اسپیکرها که باید حتما به آن توجه شود مقاومت یا امپدانس باند ماشین است که با یگان سنجش اهم مشخص می شود. مقاومت بلندگوها ممکن است 4 اهم یا 8 اهم یا 16 اهم باشد. این مقاومتی است که انواع بلندگو در برابر گذر جریان الکتریکی صوت از خود نشان می دهند و باید حتما با مقاومت امپدانس آمپلی فایر یا پخش خودرو یا ضبط ماشین همخوانی داشته باشد. معمولا این میزان مقاومت را در پشت بلندگوها و قسمت خروجی سیم بلندگو ضبط ( ترمینال بلندگو ) درج کرده اند.

حداکثر توان خروجی صدا : انواع بلندگو بسته به شرایط خود دارای یک خروجی صدا حداکثری MAX و معمول و RMS واقعی به صورت NOM هستند. شما باید توان خروجی NOM باند ماشین یا بلندگو را در نظر بگیرید و با توان خروجی ضبط ماشین یا آمپلی فایر سیستم صوتی بسنجید.

سایز بلندگو : اندازه و سایز بلندگو دارای اهمیت بالایی است. در واقع این باند ماشین قرار است روی درب جلو یا عقب خودرو جای داده شود. در نتیجه قطر بلندگو باید با برشی که در درب خودرو ایجاد شده یا در بخش عقب ماشین است یکسان باشد.

فرکانس صدا :این مورد چندان مهم نیست و به کیفیت خروجی صدا ارتباط دارد. باید دید فرکانس بلندگو چقدر است و می تواند چه اندازه با فرکانس ضبط یا سیستم صوتی برابری کند.

یک بلندگو ساب ووفر سیستم صوتی خانگی

انواع بلندگو فول رنج و کامپوننت
باید این موضوع یادآوری شود که بلندگوهای خودرو و اسپیکر ماشین به صورت کلی به دو بخش گسترده و فراگیر تقسیم می‌شوند. یکی از این موارد را می توان فول رنج در نظر گرفت که همگی گستره‌ی صدا را پوشش می‌دهد و دیگری را باید کامپوننت یا همان درهم‌آمیخته در نظر گرفت. ما در دنباله به معرفی هر دو این دو دسته کلی خواهیم پرداخت اما بد نیست که پیش از هر چیز و پیش از اقدام به خرید انواع بلندگو ماشین در نظر بگیرید که انتخاب بلندگو ماشین 2018 قرار است با چه قیمتی انجام شود؟ قرار از بلندگو ماشین 97 چه سیستم صوتی را برای شما بسازد و قرار است چه میزان هزینه برای این کار در نظر بگیرید؟

انواع بلندگو فول رنج : همان‌گونه که می توان از عنوان این اصطلاح حدس زد، این دسته از اسپیکرها می توانند یک گستره‌ی بزرگ و فراگیر از صداها را بازسازی کرده و به کاربر ارائه دهند. در واقع با داشتن یک بلندگوی فول رنج همگی صداهای فرکانس بالا و فرکانس پایین و.. در اختیار کاربر است هرچند به صورت طبیعی این دسته از بلندگوهای فول رنج نمی توانند کیفیت خروجی سیستم ها و باند ماشین که به صورت تخصصی و جداگانه هستند را داشته باشند. اما قیمت بلندگوهای فول رنج بسیار اقتصادی و مناسب است و کاربر دیگر نیاز به خرید چندین مورد جداگانه ندارد و با یک بلندگو همگی صداها را در اختیار خواهد داشت. این دسته از بلندگوها در برابر بلندگو فابریک خودرو ( مثلا باند فابریک عقب پرایدی ، باند فابریک پژویی ) دارای کیفیت مناسب تری هستند.

انواع بلندگو کامپوننت : اسپیکرهای کامپوننت خودرو در برابر اسپیکرهای فول رنچ دارای قیمت بیش‌تری هستند و طبیعی است که کیفیت بالاتری را نیز به کاربر ارائه می‌دهند و صدای شفاف تر و مناسب تری را بازسازی می‌کنند. این دسته از باندها برای اشخاصی که در اندیشه‌ی راه‌اندازی سیستم صوتی حرفه‌ای خودرو هسنتد مناسب‌تر به شمار آمده و دارای صول عمر بیش‌تری هستند.
انواع اسپیکر توییتر: توییترها نیز بخش دیگری از سیستم صوتی هستند که توانایی پخش اختصاصی فرکانس های بالای صدا را دارند و لازمه‌ی استفاده در هر سیستم صوتی حرفه ای چه سیستم صوتی و پخش ماشین و چه سیستم صوتی و اسپیکر خانگی اند. همان گونه که ساب ووفرها صدای بم تولید می کنند، توییترها صدای زیر تولید می کنند.

ساخت بهترین سیستم صوتی ماشین و خانگی
شاید این دسته از پرسش‌ها بارها برای شما پیش آمده باشد که: بهترین بلندگو ماشین کدام است ؟ بهترین سیستم صوتی خودرو ؟ بهترین باند ماشین ؟ با کیفیت ترین بلندگو و.. به این پرسش نمی توان پاسخ دقیقی داد و شاید این را باید گوش‌زد کرد که «هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می‌خوری»! اما دست نگه دارید! لزوما به صورت هم نیست! لزوما خرید بلندگو با برند کنوود Kenwood، پایونیر Pioneer، سونی Sony و JBL جی بی ال، مارشال Marshal ، کیو اس Qs، امپایر Empire و… نشان دهنده این نیست که قیمتی که پرداخت کرده اید واقعا ارزش خرید داشته. در واقع برندها قیمت بالاتری را به دلیلی برند بودن از شما می‌گیرند هر چند نمی توان منکر کیفیت بالاتر آن‌ها بود. اما با بلندگوهای معمول در بازار نیز می توان بهترین کیفیت را در سیستم صوتی خود به دست آورد. این روزها معمولا کیفیت کالاهای تولیدی در بخش صوتی و تصویری که به صورت فیزیکی هستند ( مانند اسپیکر و باند و…) بسیار به هم نزدیک شده است.
نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که قیمت سیستم صوتی خودرو معمولا به قیمت خودرو افزوده می شود و از این بابت یک گونه از سرمایه‌گذرای برای دارنده‌ی ماشین به شمار می‌آید.

 

شاید این مقاله برای شما مفید باشد :

مفاهیم اولیه صدا

یکی از سخت ترین انتخاب ها برای مشتریان بین دو سیستم خانه هوشمند و هوشمند سازی بیسیم و سیمی می باشد . در این بخش ابتدا باید بدانیم هر کدام به چه معنا می باشد .

معنای اصلی بیسیم و یا سیمی بودن یک خانه هوشمند یعنی نوع ارتباط آنها به چه صورت باشد . شما در تلفن های ثات بر بستر سیمی با همدیگر ارتباط برقرار می کنید و در ارتباط موبایل بر بستر امواج ارتباط برقرار می نمایید . پس بیسیم بودن و یا سیمی بودت تلفن ها تاثیری بر اصل ارتباط برقرار کردن ندارد . در خانه هوشمند نیز دقیقا به همین شیوه می باشد و بیسیم و یا سیمی بودن خانه هوشمند ، در صورت پیاده سازی اصولی و مهندسی اشکالی رخ نخواهد داد .

خانه هوشمند بیسیم :

یکی از نگرانی های مشتریان در رابطه با خانه هوشمند بیسیم امواج تولیدی آن می باشد . در خانه هوشمند زوریل برعکس خانه هوشمند های دیگر که بر بستر wifi , Bluetooth , Zigbee , Z-wave می باشد مدام امواج را پخش نمی شود و تمامی ابزار ها در حالت انتظار دریافت داده یا به اصطلاح عامیانه گوش دادن می باشد. در واقع در خانه هوشمند زوریل به صورت بیسیم تمامی ابزارها در حالت گوش دادن می باشند مگر اینکه ابزاری بخواهد دستوری را ارسال کند که در کمتر از یک میلی ثانیه آن دستور را ارسال می کند و دوباره به حالت انتظار برای دریافت اطلاعات و یا هما گوش دادن می روند . یکی از نکاتی که در خانه هوشمند زوریل به آن توجه شده است امنیت و سبز بودن سیستم های بیسیم می باشد و به همین دلیل از سستم های POINT – TO – POINT استفاده شده تا نیازی به برقرار ارتباط دائمی در طول شبانه روز نباشد و میزان موج اسالی در یک خانه در طول شبانه روز را اگر 10,000 دستور ارسال شود تنها 10 ثانیه است . متاسفانه در سیستم های بیسیم در بسترهای دیگر ارتباط به صورت دایمی بوده و امواج زیادی در فضای خانه منتشر می کنند.

در سیستم خانه هوشمند بیسیم زوریل از شبکه مش استفاده شده است . البته ناگفته نماند پروتکل های Z-WAVE , ZIGBEE نیز از شبکه مش استفاده می نمایند.

 

شبکه مش چیست و چه مزایایی دارد ؟

شبکه‌ی مش بی‌سیم، به‌عنوان جایگزینی برای شبکه‌های قدیمی وای‌فای مطرح شده است. ولی چه دلایلی برای جایگزین کردن آن وجود دارد؟

شبکه‌ی مش، هر ایستگاه پایه را به‌عنوان یک گره در نظر می‌گیرد که به‌طور مداوم، اطلاعاتی در مورد شرایط شبکه با تمام گره‌های مجاور در کل مجموعه مبادله می‌کند. این روش به گره‌هایی که اطلاعاتی به بقیه نمی‌فرستند، اجازه می‌دهد از وضعیت گره‌های دیگر آگاه باشند. این کار باعث می شود که تمامی دیوایس در تمامی سطح خانه در دسترس باشد و به پایداری 99.99% رسیده و بسیاری از مشکلات شبکه های سنتی را نداشته باشید .

متئو گست، رئیس سابق IEEE 802.11، می‌گوید:

قانون تمامی شبکه‌های بی‌سیم به این صورت است که «چگونه بیت‌ها را در کمترین زمان ممکن انتقال دهیم تا دیگران از آن‌ها استفاده کنند».

 

گست اشاره می‌کند در برخی موارد، گره مش می‌تواند یک بسته داده را به یک گره دیگر ارسال کند؛ در دیگر موارد، وجود یک سیگنال ضعیف و دیگر عوامل ممکن است باعث انتقال بسته از طریق گره‌های دیگر به ایستگاه اصلی مقصد شود که دستگاه بی‌سیم مقصد به آن متصل است.

 

سیستم مرکزی خانه هوشمند زوریل نیز مانند نگهبانی است تا مطئن شود تمامی داده ها به مقصد رسیده و درصورت عدم دریافت یک دستور توسط یک قطعه دوباره تلاش می کند تا آن داده را به مقصد برساند . در واقع سیستم مرکزی خانه هوشمند زوریل ، هر عملی را تا 10 بار تکرار می کند و درصورت عدم دریافت توسط قطعه سریعا پیام خطارا داده تا بتوانید از طریق تماس با کرشناسان مشکل را حل نمایید .

 

خانه هوشمند سیمی :

در خانه هوشمند سیمی ، اطلاعات بر بستر سیم های دیتا مانند KNX , CAT6 انتقال یافته و باید در تمامی محل هایی که قطعه ای نصب می شود این کابل ها از تابلو فرمان کشیده شود. در سیستم های کابلی تابلو برق ساختمان نیاز به فضای بیشتری دارد و به همین دلیل سایز آن باید بزرگ طراحی شود.

 

کدام سیستم برای شما مناسب تر است خانه هوشمند سیمی و یا بیسیم :

جواب این سوال کاملا به شرایط و افراد بستگی دارد زیرا تفاوتی بین این دو سیستم نمی باشد و هردو دارای پایداری خوبی هستند . اگر شما امکان این را دارید که سیستم خانه هوشمند خود را بر بستر سیمی پیاده سازی نمایید می توانید این کار را انجام دهید اما در صورتی که ساختمان و یا محل زندگی شما در زمن تاسیسات زیر ساخت خانه هوشمند سیمی دیده نشده است می توانید به راحتی از خانه هوشمند بیسیم استفاده نمایید .

ما در خانه هشومند زوریل این امکان را فراهم کرده ایم که به طور همزمان بتوانید از هر دو سیستم استفاده نمایید. حتی اگر سیستم خانه هوشمند شما سیمی باشد و بخواهید بعدها ابزارهایی را به خانه خود اضافه کنید می توانید به راحتی با ادغام سیستم های بیسیم با سیتم های سیمی این کار را انجام دهید .

شاید این مطالب برای شما مفید باشد :

بهترین برند خانه هوشمند چیست ؟

بهترین پروتکل خانه هوشمند چیست ؟

در بخش های مختلف می خواهیم در باره صدا توضیحاتی را ارایه دهیم . اولین نکته برای حرفه ای کار کردن در این بخش ، آشنایی با مفاهیم اولیه می باشد .

صدا

صدا نتيجه ارتعاش يک جسم است و در محيط مادي ( آب و هوا ) بصورت موج انتشار مي يابد . گوش انسان صدا را توسط فعل و انفعالات فيزيولوژيکي درک مي کند و حنجره انسان با ارتعاشات تارهای صوتی اقدام به تولید انواع صدا ها می کند .

 

بسامد صدا

تعداد حرکات نوساني در مدت زمان معين را بسامد مي گويند . زمان اندازه گيري نوسان ها ثانيه مي باشد و با واحد هرتز مشخص مي شود . هرقدر بسامد صدا تندتر باشد يعني حرکت ارتعاشي تندتر باشد ، صداي حاصل زيرتر و هرقدر بسامد صدا کندتر باشد ، صداي حاصل بم تر خواهد بود . در واقع در سیستم های صوتی صدا های تیوتر ها که ریز می باشد دارای بسامد بیشتری می باشد و معمولا صداهایی که در سالن های بزرگ دچار افت کیفیت می شوند صداهای ریز هستند زیرا هر چه صدا ریز تر باشد یعنی سرعت آن بیشتر است و هرچه سرعت در موج بیشتر باشد طول حرکت آن کمتر است اما صدای ووفر ها دچار افت کمتری در سالن های بزرگ می شوند و تعداد کمتری ریپیتر برای آنها نیاز است .

 

***گوش انسان تنها قادر به شنيدن صداها در بازه بسامدي بين 20 هرتز تا 20 کيلو هرتز است***

 

دايناميک صدا

احساس بلندي و کوتاهي صدا مربوط به انرژي حمل شده با امواج صوتي است و بر حسب واحد دسيبل مي باشد که عبارت است از ده برابر لاگ نسبت شدت صداي مورد نظر به شدت يک سطح مقايسه اي ؛ و بطور قراردادي صدايي است که داراي 20000 ميکروبار فشار بوده و بعنوان آستانه شنوايي در انسان در نظر گرفته مي شود . فرکانس شنوايي انسان بين 20000 – 20 سيکل در ثانيه انجام مي شود و داراي شدتي برابر 60 – 30 دسيبل است . بين شدت صوت و بلندي صوت تفاوت وجود دارد . شدت صوت يک کميت فيزيکي است اما بلندي صوت يک خاصيت فيزيولوژيکي است که علاوه بر شدت صوت ، به گوش انسان نيز بستگي دارد .

 

دسی‌بل، (به انگلیسی: Decibel)، یک واحد لگاریتمی برای بیان نسبت یک کمیت فیزیکی (معمولاً توان یا شدت) به یک مقدار مرجع مشخص است. مقدار دسی‌بل یک کمیت، ۱۰ برابر لگاریتم در پایه ۱۰ نسبت مقدار واقعی آن به مقدار مرجع است.[۱] از آنجا که دسی‌بل نسبت دو کمیت فیزیکی با یکای یکسان است، بی‌بعد است. یک دسی‌بل، یک دهم یک بِل است ولی بِل به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً از دسی‌بل استفاده می‌شود.

به دلیل لگاریتمی بودن صدا و فشار صدا و شدت آن شما نمی توانید توقع داشته باشید با دو برابر کردن صدا در دستگاه های پخش صدا نیز دو برابر شود.

دسی‌بل معمولاً به عنوان یکای تراز فشار صدا شناخته می‌شود، ولی علاوه بر تراز صدا، دسی‌بل در بسیاری از اندازه‌گیری‌های علمی و مهندسی از جمله در زمینه‌های آکوستیک، الکترونیک و کنترل مورد استفاده قرار می‌گیرد. در الکترونیک، بهرهٔ تقویت‌کننده‌ها، افت سیگنال‌ها و نسبت سیگنال به نویز معمولاً برحسب دسی‌بل بیان می‌شوند.

 

 

۱۳۰ دسی بل: آستانه درد

۱۲۰ دسی بل: آستانه ناراحتی

۱۱۰ دسی بل: موسیقی راک، فریاد کودکان

۱۰۰ دسی بل: مترو

۹۰ دسی بل: ماشین آلات کارخانه در فاصله یک متری

۸۰ دسی بل: خیابان شلوغ، ساعت زنگ هشدار

۷۰ دسی بل: ترافیک شلوغ، آهنگ زنگ تلفن

۶۰ دسی بل: گفتگوی معمولی در فاصله یک متری

۵۰ دسی بل: دفتر ساکت و آرام،

۴۰ دسی بل: منطقه آرام مسکونی، پارک

۳۰ دسی بل: زمزمه آرام در یک متری، کتابخانه

۲۰ دسی بل: تیک تاک ساعت

۱۰ دسی بل: نفس کشیدن[۲]

 

صداي ناهنجار

 

بطور کلي به صداهاي ناخواسته يا آزاردهنده که به هر دليلي بر فعاليت هاي روزانه ما اثر منفي بگذارد نوفه مي گويند .
صدا زماني ناخواسته تلقي مي گردد که :
1/صحبت کردن و برقراري ارتباط ميان افراد را تحت تاثير قرار دهد .
2/در فرايند هاي فکر کردن و تمرکز فکري اختلال ايجاد کند .
3/از انجام مناسب فعاليت ها جلوگيري کند و …

 

طنين ( رنگ صوتي )

صداهاي موسيقيايي و سازها داراي طنين خاص خود هستند و علت تشخيص صداي سازها از يکديگر که در حال نواختن يک نت مشترک هستند ، طنين يا رنگ صوت است .
صداي بي طنين منحني سينوسي دارد و منظم است .

 

هارمونيک ( موج فرعي )

صدا ترکيبي از چند موج صوتي است . هر موج صوتي را هارمونيک مي نامند . مجموع اين هارمونيک ها صدا را به شکل يک موج پيچيده صوتي تشکيل مي دهد .
***تفاوت صداي افراد ناشي از تفاوت در همين هارمونيک ها است***

 

نواک

بياني از زير يا بم بودن يک صدا است . بعضي صداهاي غير موسيقيايي طنين دارند اما تشخيص نواک در آنها مشکل است . مانند صداي باران

 

پژواک ( بازگشت صدا )

وقتي داخل يک سالن بزرگ يا يک معبد با صداي بلند سخن مي گوييم ، انعکاس صداي خود را پي در پي مي شنويم . به اين پديده پژواک يا اکو مي گويند .
پژواک زماني توليد مي گردد که صدا از موانع انعکاس يابد . همه اشياء صوت را منعکس نمي کنند . برخي از اشياء مانند چوب ، جوت ( کنف هندي ) ، مقواي نازک و … صوت را جذب مي کنند . جهت شنيدن پژواک لازم است که مانع منعکس کننده صوت در فاصله حداقل 17 متري از منبع صوتي قرار گيرد ؛ زيرا اثر صوت به مدت يک دهم ثانيه در گوش ما پديدار مي ماند . اگر يک سيگنال صوتي به گوش ما برسد و به دنبال آن در يک دهم ثانيه سيگنال صوتي ديگري نيز به گوشمان وارد شود ، سيستم شنوايي گوش آن را تشخيص نخواهد داد .

***سرعت صوت 340 متر در ثانيه مي باشد***

 

پس آوا

مدت دوام آوا پس از خاموش شدن سرچشمه آوا را پس آوا گویند که کمیتی قابل محاسبه است . هرچه پس آوا در یک فضا بیشتر باشد وضوح کمتر است .

 

آکوستيک در محيط

امواج صوتی هنگام برخورد به موانع با زاویه تابش نسبت به خط مماس بر نقطه برخورد بازتابیده خواهند شد . بنابراین به دلیل اینکه این اتاق دارای چهار دیوار است ، چهار بازتابش داریم که همان صوت تولید شده را پس از طی مسافت طولانی تری به گوش شنونده می‌رسانند . به عبارت دیگر هرچه از منبع بیشتر دور شویم انرژی صوتی کمتر خواهد شد ، بنابراین مشخص است که بازتابشهایی از منبع اصلی صوت که مسافت بیشتری را برای رسیدن به گوش شنونده طی می‌کنند ، اولآ دیرتر به گوش شنونده می‌رسند و ثانیآ حامل انرژی کمتری هستند.

صوت در دو نوع مستقیم و غیر مستقیم دریافت می‌شود . صداهای مستقیم در یک فرم کروی انتقال یافته و از منبع به طور مستقیم به شنونده می‌رسند و این فرم کروی در حرکت باعث می‌شود در تمام جهت‌ها در یک زمان مشخص حرکت داشته باشد . در حالت غیر مستقیم صدا در اثر برخورد با یک سطح بازگشت یافته و سپس به دریافت کننده می‌رسد . صدا هم‌زمان که از مسیرهای مختلف خارج می‌گردد دریافت می‌شود . کنترل آکوستیکی به معنی کنترل انتشار مستقیم و غیر مستقیم ( مسیرهای ثانویه ) توسط صوت است .

برای فراهم نمودن یک صدای خوب در محیط باید به سه نکته توجه ویژه داشت :

1/ کنترل و رسیدن صدای خوب به هر شخص به صورت مستقیم است که این موضوع خود بیانی از مباحث انتشار و بازگشت و کم کردن مدت زمان طنین جهت جلوگیری از هم پوشانی شدن صداها توسط یکدیگر است .

 

2/جلوگیری از ایجاد نویز یا نوفه بوده که از طریق انتخاب سایت مناسب دور از آلودگی صوتی ، دیوارهای دوجداره ، مصالح جاذب و دورسازی تاسیسات از چنین محیط‌هایی و همچنین قرار دادن فضاهای واسطه‌ای چون کریدور و انبار میان محیط خارج و فضاهای شنوایی است .

3/استفاده از سیستم‌های صوتی ایده‌آل که در واقع تقویت صدا توسط بکار گیری میکروفونها و بلندگوها و آمپلی فایرها با تعبیه یک اتاق کنترل است و بسته به نوع بکارگیری متفاوت بوده و از سیستم‌های مختلفی می‌توان بهره برد .

 

4/ تنظیم پس آوا متناسب با استفاده از محیط می باشد در واقع پس آوا یعنی مدت زمانی که طنین ادامه دارد .

 

پنل آکوستیکی

امروزه برای کنترل صوت در استودیو ها ، اتاق هاي ضبط ، آمفی تئاترها ، سالن هاي سینما و … پنل هایی بر اساس دانش آکوستیک ساخته شده است که موجب کنترل صدا و جلوگیری از بازگشت صدا می گردند . این پنل ها عمدتا به دو دسته تقسیم می شوند :

1/جاذب ها – این پنل ها دارای ساختار ویژه ای هستند که موجب جذب صدا می شوند و در نتیجه از بازگشت صدا جلوگیری می نمایند . از جمله این پنل ها می توان به فوم هاي جاذب اشاره کرد .

2/دیفیوزرها – این پنل ها از اساسی ترین رکن های آکوستیک به ویژه آکوستيک استودیوها هستند و به نحوی ساخته شده اند که با برخورد امواج صدا به آن ها امواج در مسیر ها متفاوت پراکنده می گردند و در نتیجه از بازگشت مجدد صدا در همان مسیر جلوگیری می نمایند . معمولا این پنل ها از جنس پلاستوفوم یا چوب ساخته می شوند و از انواع آن می توان به پنل های دیفیوزر دوبعدی و سه بعدی اشاره نمود .

 

عایق صدا چيست ؟

هر نوع وسیله و یا ماده ای که برای کاهش فشار صوتی از منبع تولید تا گیرنده صوت استفاده می شود را عایق صوتی می‌گویند .

روشهای اساسی برای کاهش صدا

مدت دوام آوا پس از خاموش شدن سرچشمه آوا را پس آوا گویند که کمیتی قابل محاسبه است . هرچه پس آوا در یک فضا بیشتر باشد وضوح کمتر است .

 

فواید استفاده از عایق صوتی

1/بهبود صدا در یک اتاق ( اتاق بدون پژواک )
2/کاهش نشت صدا
3/آکوستیک آرام بخش
4/کاهش سر و صدا
5/کنترل سر و صدا
6/محدود کردن سر و صدای ناخواسته
عایق صوتی می‌تواند از امواج صوتی ناخواسته غیر مستقیم که باعث پژواک صدا می شوند جلوگیری کند . همچنین می‌تواند انتقال امواج ناخواسته صدای مستقیم از منبع به شنونده غیر ارادی را از طریق کاهش استفاده از فاصله و دخالت اشیاء در مسیر ، میسر سازد

روش های معمول برای عایق کاری صوتی

1/بستن منافذ ورود و خروج هوا . هر منفذی که هوا بتواند از آن عبور کند صدا را هم می تواند انتقال می دهد . کلیه منافذ موجود در سقفها و دیوارها نظیر اطراف جعبه تقسیم های برق ، کانالها و داکتها ، سیم ها و هرجایی را که شیئی از داخل دیوار یا سقف عبور می کند با بتونه یا فوم پلی اورتان درزگیری کنید .
2/جلوگیری از ایجاد ” کانالهای عبور صدا ” در دیوارها . هنگام ساخت بناهای جدید ، کلیدهای برق و دریچه های هوا را در داخل دیوارمشترک دو فضا ، پشت به پشت هم قرار ندهید .
3/اجتناب از استفاده از مصالح سخت . زیرا اینگونه مصالح ، صوت را به آسانی ازیک مکان به مکان دیگر انتقال می دهند .
4/استفاده از یک لایه انعطاف پذیرنظیر فوم منبسط شونده جهت جدا نمودن لوله ها از غلافها یا سوراخهایی که از آن عبور می کنند .
5/استفاده از عایق صوتی در دیوارهای ساختمانهای جدید جهت جلوگیری ازانتقال صدا بین اتاقهای مجاور . به منظور جلوگیری از انتقال صدای نامطلوب جریان سریع آب به هنگام تخلیه فلاش تانک توالت ، لوله های پلاستیکی تخلیه آب را عایق بندی کنید .
6/استفاده از وسایل خانگی آرامتر ، حتی اگر گرانتر از موارد مشابه پرصداتر باشند .
7/جدا نمودن تجهیزات صدادار از محلهای استراحت . استفاده از اطاقهای مجزای مجهز به عایق های صوتی می تواند ایده خوبی درطراحی منزل باشد . بکارگیری درب های مجهز به عایق بین کلیه فضاها ، به مقدار قابل ملاحظه ای از انتقال صدا در خانه جلوگیری می کند .
8/استفاده از مصالح جاذب صدا در کفها ، دیوارها و سقفها . عایقهای صوتی به مانند موکت می توانند از عبور صدا جلوگیری نمایند . حتی الامکان ازبکارگیری کفپوشهای سخت مانند سرامیک و بتن خودداری نمایید .